International Poland

Wypowiedź dr Romana Seredyńskiego dla NewConnector.pl

W wywiadzie zamieszczonym w serwisie NewConnector.pl dr Roman Seredyński, Partner zarządzający w Grupie UHY ECA, szeroko opowiedział m.in. o rozwoju Grupy, profilu jej działalności, planowanych kierunkach rozwoju oraz przynależności do międzynarodowej sieci UHY International.

Poniżej prezentujemy całą treść udzielonej wypowiedzi.

Z dr Romanem Seredyńskim, Partnerem Zarządzającym w Grupie UHY ECA, o profilu działalności, budowie Grupy Kapitałowej, strategii rozwoju oraz o wynikach finansowych, rozmawia Artur Górski z serwisu NewConnector.pl:

Artur Górski: Są Państwo jedną z najdłużej notowanych spółek na rynku NewConnect, bowiem prawie od samego początku jego funkcjonowania. Jakie korzyści przyniosła Spółce obecność na alternatywnym rynku?
Roman Seredyński: W funkcjonowaniu na rynku alternatywnym NewConnect pokładaliśmy duże nadzieje na dynamiczny rozwój działalności Spółki. Naszą główną wartością dodaną jest pozyskanie inwestorów, a także stosunkowo niski koszt pozyskania kapitału. Niewątpliwą korzyść stanowi dla nas umocnienie pozycji na rynku dzięki zwiększeniu renomy Spółki. Przyczyniła się do tego przejrzysta polityka informacyjna, która jednocześnie wpływa na wiarygodność i pozytywnie kształtuje wizerunek wśród potencjalnych i obecnych inwestorów. Należy także wspomnieć o tym, iż obecność Spółki na rynku alternatywnym daje nam możliwość bezpłatnej promocji w środkach masowego przekazu.

A.G.: Czym dokładnie zajmuje się UHY ECA S.A.?
R.S.: Grupa Kapitałowa UHY ECA świadczy usługi w zakresie audytu, podatków, księgowości, szkoleń oraz doradztwa giełdowego i biznesowego. Przeprowadzamy badania audytorskie zarówno polskich, jak i międzynarodowych podmiotów działających w różnorodnych branżach – w tym jednostek sektora publicznego, spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie czy też funduszy inwestycyjnych. Nasi specjaliści doradztwa podatkowego z sukcesem reprezentują interesy klientów, również przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Możemy poszczycić się obsługą wielu transakcji kapitałowych i debiutów giełdowych. Jakość tych usług potwierdza przyznane przez Dziennik Rzeczpospolita III miejsce wśród najbardziej aktywnych firm audytorskich na rynku NewConnect w 2015 roku. Ponadto cieszymy się uznaniem mediów, którym zapewniamy opinie eksperckie.

A.G.: Jakie usługi znajdują się obecnie w Państwa ofercie?
R.S.: Oferujemy szeroki zakres usług audytorskich i rewizji finansowej wokół takich specjalizacji jak: audyt korporacyjny i sektora zamówień publicznych, MSR/MSSF oraz German Desk. Wśród naszych usług znajdują się m.in.: badania i przeglądy oraz przekształcenia sprawozdań finansowych, sporządzanie i atestowanie pakietów konsolidacyjnych, a także wycena przedsiębiorstw, due diligence czy też opracowania i wdrożenia zasad polityki rachunkowości. Jednocześnie oferujemy profesjonalne usługi doradztwa podatkowego i z zakresu dokumentacji podatkowej cen transferowych oraz reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach podatkowych i sądowych. Dostarczamy najnowszych informacji i rozwiązań praktycznych przeprowadzając szkolenia i warsztaty z zakresu rachunkowości, podatków oraz finansów. Wykorzystujemy wiedzę i doświadczenie naszych specjalistów świadcząc obsługę w zakresie usług księgowych i kadrowo-płacowych. Wspieramy przedsiębiorstwa w planowaniu i wdrażaniu rozwiązań wpływających na poprawę efektywności w obszarze finansów, controllingu czy zarządzania ryzykiem. Ponadto, będąc Firmą Partnerską GPW w Warszawie świadczymy profesjonalne usługi w zakresie doradztwa giełdowego.

A.G.: A jak kształtuje się struktura przychodów Spółki uwzględniając podział na poszczególne segmenty biznesowe? Czy widoczne są jakieś zmiany w niej w ostatnich latach?
R.S.: Największy udział w strukturze przychodów Grupy mają świadczone przez nas usługi audytorskie na rzecz sektora korporacyjnego i sektora publicznego oraz małych i średnich przedsiębiorstw. W pierwszej połowie roku 2016 widocznej poprawie uległy wyniki w segmentach outsourcingu i doradztwa podatkowego. Przychody osiągane przez UHY ECA z tych segmentów wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zauważalna jest także poprawa wyniku segmentu usług szkoleniowych UHY ECA w pierwszym półroczu roku 2016.

A.G.: Jak ocenia Pan sytuację w branży usług audytorskich w Polsce i perspektywy jej rozwoju w kolejnych latach?
R.S.: Obecną sytuację na rynku usług audytorskich cechuje zwiększenie wyzwań oraz konkurencji. W związku z wprowadzonymi zmianami do przepisów przez UE i zaostrzeniem kryteriów dotyczących badania sprawozdań finansowych przez spółki audytorskie rynek będzie podlegał istotnym i dynamicznym zmianom. Pociągnie to za sobą szereg wyzwań. Mniejsi audytorzy będą musieli myśleć o konsolidacji rynku. Może to pociągnąć za sobą duże szanse dla spółek takich jak nasza, która działa w modelu firmy partnerskiej. Szanse upatrujemy w możliwości pozyskania nowych biegłych rewidentów i partnerów biznesowych poprzez oferowanie im współpracy z większym podmiotem, jakim jest UHY International. Jednocześnie możemy dawać korzyści wynikające z dzielenia się standardami pracy i doświadczeniami.
Dodatkowo, istotną zmianą może być zobligowanie audytorów do stosowania Międzynarodowych Standardów Badania. Pociąga to za sobą m.in. konieczność zmian w metodologii prowadzonych badań czy też inwestycji w zasoby ludzkie. Duże znaczenie dla funkcjonowania branży audytorskiej mieć będzie obowiązkowa rotacja audytorów dla jednostek sektora publicznego oraz rozszerzenie zakresu obowiązków i wymogów komitetu audytu względem firm audytorskich.

A.G.: Czy przystąpienie do międzynarodowej sieci spółek księgowych i konsultingowych UHY International spełniło Państwa oczekiwania?
R.S.: UHY International obejmuje swoim zasięgiem ponad 90 państw i działa w ponad 300 biurach. Jest siecią dynamiczną, nastawioną na rozwój i wzajemne partnerstwo, co spełnia nasze oczekiwania w zakresie korzyści płynących z członkostwa. Sieć oferuje regularne spotkania członków, dzięki którym możliwa stała się dla nas wzajemna wymiana doświadczeń i spostrzeżeń, a co za tym idzie dalszy rozwój w obrębie wszystkich świadczonych przez nas usług. Celem UHY International jest więc nie tylko budowanie prężnej organizacji międzynarodowej, ale także stworzenie organizacji, która będzie cieszyć się uznaniem klientów oraz otoczenia biznesowego. Grupa UHY ECA ma wysokie aspiracje. Chcemy oferować usługi na najwyższym poziomie, zarówno dla klientów lokalnych, jak i międzynarodowych.

A.G.: Jakie cele przyświecały wejściu do sieci UHY International? Czy udało się je zrealizować?
R.S.: Głównym celem, który nam przyświecał, było wsparcie naszych klientów poza granicami Polski. Wielu z nich prowadzi swój biznes z dużym sukcesem, co oznacza, iż firmy te niejednokrotnie dokonują szerokiej ekspansji na rynkach zagranicznych. Wśród najczęstszych kierunków ekspansji naszych klientów można wskazać Czechy, Słowację, Węgry, Niemcy, Wielką Brytanię czy też Francję. Dzięki uczestnictwie w sieci UHY International oferujemy kompleksową obsługę nie tylko na terenie Polski, ale również Europy i świata. Nie będziemy ukrywać, że równocześnie ten mechanizm działa w drugim kierunku, co oznacza, że aktualnie prowadzimy coraz więcej zleceń i świadczymy usługi na większą skalę.

A.G.: Jak wygląda aktualnie struktura Grupy Kapitałowej UHY ECA S.A.? Czy poszególne podmioty współpracują ze sobą tworząc efekty synergii?
R.S.: W ramach Grupy UHY ECA działa 5 podmiotów świadczących różnorodne usługi – począwszy od audytu sprawozdań finansowych, poprzez szeroko rozumiane usługi podatkowe, outsourcingowe, biznesowe, aż po szkolenia i doradztwo giełdowe.
Taka struktura Grupy umożliwia wzajemną współpracę i uzupełnianie się poszczególnych podmiotów, a co za tym idzie osiągnięcie synergii między innymi w obszarze oferty, efektywności kapitału, wizerunku czy też zarządzania, również kapitałem ludzkim. Działanie w ramach UHY ECA spółek oferujących różnorodne usługi poszerza zakres naszej oferty i pozwala na osiągnięcie wyższych przychodów całej Grupy. Możemy więc zwiększać sprzedaż dla obecnych klientów, jak i wchodzić na nowe rynki oferując szeroki wachlarz usług poprzez cross-selling oraz komplementarność ofert. Ponadto synergia pozwala nam na wzrost pozycji rynkowej ofert w ramach poszczególnych usług, ponieważ są one skutecznie kojarzone z marką UHY ECA. Jednocześnie obniżamy koszty naszych działań marketingowych poprzez centralne zarządzanie i wykorzystujemy silny wizerunek ułatwiając ekspansję poszczególnym spółkom.

A.G.: W jaki sposób pozyskują Państwo klientów na swoje usługi? Czy zdobyte przez lata doświadczenie stanowi dużą przewagę konkurencyjną?
R.S.: Wiedza i bogate doświadczenie zdobyte podczas wieloletniej działalności jest niewątpliwie przewagą konkurencyjną UHY ECA. Dzięki nim klienci mają pewność, iż świadczymy usługi na wysokim poziomie, oparte o najlepsze standardy jakości. Ponadto UHY ECA oferuje klientom nie tylko wsparcie, ale również partnerstwo we współpracy. Wartość dodaną dla naszych klientów stanowi tutaj możliwość jej rozszerzenia o komplementarne usługi. Nasz profesjonalizm potwierdzają prestiżowe rankingi firm audytorskich, doradztwa podatkowego czy też firm prowadzących obsługę podmiotów notowanych na NewConnect. W Rankingu Najlepszych Firm Audytorskich Rzeczpospolitej za rok 2015 Grupa UHY ECA zajęła miejsce 7 i otrzymała wyróżnienie jako jedna z najbardziej aktywnych firm audytorskich spółek notowanych na NewConnect plasując się na 3. miejscu zestawienia. Te wyniki świadczą o dużym zaufaniu dotychczasowych klientów i przekładają się na wizerunek UHY ECA jako podmiotu godnego zaufania.

A.G.: Skonsolidowane wyniki finansowe Spółki w drugim kwartale oraz w całym pierwszym półroczu 2016 r. pokazały wyraźny wzrost osiąganej rentowności. Z czego on wynikał?
R.S.: O wynikach Grupy UHY ECA w znacznym stopniu decyduje sezonowość, ponieważ główny udział w przychodach mają usługi audytorskie. Grupa największe przychody generuje w pierwszym i drugim kwartale roku obrotowego ze względu na realizowanie w tym okresie usługi i czas zlecania przez klientów badań sprawozdań finansowych. Stale pracujemy nad modelem sprzedaży uwzględniając zarówno aspekt ceny, jak i wachlarz oferowanych usług, stawiając m.in. na cross-selling i kierujemy swą ofertę do różnorodnych klientów. Dotarliśmy więc do małych lokalnych podmiotów, a także do tych o rozbudowanej strukturze, w tym również podmiotów z kapitałem zagranicznym. Jak wcześniej wspomniałem dzięki naszym działaniom w pierwszym półroczu 2016 r. widocznej poprawie uległy wyniki w segmentach outsourcingu i doradztwa podatkowego. Swój wynik poprawił także segment usług szkoleniowych UHY ECA.

A.G.: Poprzedni rok również należał do dosyć udanych dla UHY ECA S.A. Jak udało się tak znacząco zwiększyć wynik finansowy netto w porównaniu z 2014 r.?
R.S.: W głównej mierze miało to związek z racjonalizacją wydatków oraz zmniejszeniem kosztów w stosunku do lat ubiegłych. Było to również skutkiem wprowadzenia nowego modelu zarządzania w Grupie UHY ECA poprzez wdrożenie kompleksowego modelu rachunkowości zarządczej. Model ten oznacza aktywny udział wszystkich managerów, a nie tylko partnerów, jak było to dotychczas, w kształtowaniu budżetów poszczególnych działów, a następnie w ich realizowaniu.

A.G.: Czy prowadzą Państwo jakieś działania mające na celu zmniejszenie widocznej sezonowości wyników finansowych wynikającej ze specyfiki branży audytorskiej?
R.S.: Specyfika branży audytorskiej wymaga od nas prowadzenia działań, które łagodzą odczuwalne skutki sezonowości. Jednym z nich jest segmentacja klientów i budowanie oferty ściśle dostosowanej do poszczególnych grup docelowych. Kierujemy swą ofertę do podmiotów działających w różnych branżach upatrując szansę w ich specyfice. Dzisiejsze tendencje na rynkach światowych usług konsultingowych, co potwierdza nasz udział w konferencjach UHY International, koncentrują się na obsłudze klientów z uwzględnieniem i wykorzystaniem kompetencji poszczególnych branż.
Dodatkowo, pracujemy aktualnie nad zwiększeniem skali świadczonych usług w zakresie outsorcingu usług księgowych, poszerzając zasieg terytorialny i intensyfikując działania sprzedaży tych usług na rynku warszawskim.

A.G.: Czy mógłby Pan szerzej opowiedzieć o strategii rozwoju Spółki na najbliższe lata? Na jakich fundamentach została ona oparta?
R.S.: Strategia ta obejmuje plan, który mamy zamiar realizować w okresie najbliższych 5 lat. Systematycznie opracowujemy taką strategię w modelu kroczącym i aktualnie obejmuje ona lata 2016-2020. Koncentrujemy się w niej na wzmocnieniu usług outsorcingowych dla średnich oraz dużych klientów, planujemy zwiększyć skalę usług doradztwa podatkowego. Rozważamy również otwarcie dwóch nowych biur, co uzależniamy od znalezienia partnerów, z którymi moglibyśmy te biura rozwijać. Lokalizacje, które Zarząd bierze pod uwagę, to Trójmiasto i Rzeszów. Jednocześnie cały czas inwestujemy w rozwiązania IT, które mają usprawniać procesy dotyczące świadczonych usług oraz poprawiać przepływ informacji pomiędzy nami a klientem.

A.G.: Co tworzy wizję i misję UHY ECA S.A.? Jak te dwa elementy wpływają na realizowanie przyjętego planu rozwoju?
R.S.: UHY ECA S.A. to przede wszystkim rzetelność i profesjonalizm poparty wieloletnim doświadczeniem. Naszą misją jest wywieranie pozytywnego wpływu na funkcjonowanie podmiotów na rynku. Relacje z klientami opieramy na wzajemnym zaufaniu oraz partnerstwie i dlatego też nasze usługi skoncentrowane są na optymalizacji biznesu klientów. UHY ECA stawia na ciągły rozwój. Naszym celem jest świadczenie szerokiego wachlarza usług na najwyższym poziomie, które stanowią podstawę do budowania długotrwałych relacji z klientami. Ze względu na dynamiczny charakter procesów gospodarczych nie stosujemy utartych szablonow i jednorodnych rozwiązań. Wykorzystujemy wcześniejsze doświadczenia i stawiamy na nieustający rozwój naszego zespołu. Szanse upatrujemy również w przynależności do sieci UHY. Działamy bowiem na arenie międzynarodowej ugruntowując silną pozycję marki i poszerzając jednocześnie portfel klientów.

A.G.: W tym roku po raz kolejny wypłacili Państwo dywidendę. Czym charakteryzuje się polityka dywidendowa Spółki?
R.S.: Zgodnie z polityką dywidendową uchwaloną w roku 2015 Spółka przyjęła deklarację rekomendacji systematycznych wypłat dywidendy. W zależności od możliwości finansowych Spółki zarząd ma zamiar w kolejnych latach rekomendować wypłatę dywidendy w wysokości 30-50% zysku wypracowanego w danym roku obrotowym. Konkretna wysokość dywidendy na jedną akcję wynikać będzie z analizy osiągniętych wyników finansowych oraz potrzeb inwestycyjnych i strategicznych. Według naszych wstępnych założeń w przyszłym roku rekomendacja może przekroczyć nawet 50%.

A.G.: Jak bardzo istotnym czynnikiem budowania wartości rynkowej przez spółki publiczne są odpowiednie i efektywne Relacje Inwestorskie?
R.S.: Utrzymanie wysokiej jakości relacji inwestorskich stanowi priorytet. Uczestnicy rynku oczekują odpowiedniego standardu dialogu, który przekłada się na budowanie wartości rynkowej podmiotu, umożliwia pozyskanie kapitału dla realizacji polityki rozwojowej i założonych celów. Komunikacja ta musi być utrzymywana niezależnie od sytuacji, w jakiej podmiot się znajduje – zarówno w trakcie debiutu czy też na przykład podczas bessy. Sumienne przekazywanie informacji pozwala wykreować wizerunek podmiotu godnego zaufania i budować długofalowe relacje z lojalnymi inwestorami, którzy nie tylko otrzymują informacje o sytuacji finansowej, ale także poznają strategię rozwoju podmiotu. Ponadto, właściwie prowadzona polityka dialogu przekłada się na wzrost identyfikacji akcjonariuszy ze spółką, zaufania do działań Zarządu, a także na stopień znajomości spółki i zainteresowania jej akcjami, co w konsekwencji korzystnie wpływa na jej kurs.

A.G.: W jakim kierunku powinien Pana zdaniem ewoluować rynek NewConnect? Czy obecnie realizuje on skutecznie swoje podstawowe funkcje?
R.S.: Rynek NewConnect spełnia swoje funkcje jako miejsce dla innowacyjnych i dynamicznych spółek. Daje szansę na dopływ kapitału pozwalającego wykorzystać potencjał rozwojowy i skutecznie pełni rolę swoistego inkubatora przedsiębiorczości. Ważną funkcją realizowaną przez rynek NewConnect jest swoista możliwość sprawdzenia się na publicznym rynku kapitałowym i może stanowić krok w drodze ku Rynkowi Głównemu GPW.

A.G.: Bardzo dziękuję za rozmowę.

UHY ECA