International Poland

Konsorcjum i protokół odbioru robót budowlanych – aspekt podatkowy

W kwietniowych wydaniach “Aktualności księgowych” – wydanie nr 175 i 176 – opublikowane zostały artykuły Arkadiusza Juzwy, Doradcy podatkowego i Managera w UHY ECA.

Autor w tekście “Konsorcjum nie powoduje utraty statusu podatnika VAT” szeroko opisuje skutki zawarcia umowy konsorcjum w zakresie podatku od towarów i usług, w tym odpowiada na pytanie czy zawarcie takiej umowy pociąga za sobą powstanie nowego podatnika.

“Oparcie konsorcjum na zasadzie swobody umów sprawia, że umowy tego rodzaju mogą być zróżnicowane co do swojej treści. W konsekwencji, stosunki wewnętrzne w ramach tej umowy oraz zasady występowania konsorcjantów na zewnątrz (przed zamawiającym oraz przed dostawcami) mogą się między sobą różnić. Każdy jednak z podmiotów w ramach zawartego porozumienia zachowuje status samodzielnego podmiotu do celów VAT, a podatnikiem nie staje się samo konsorcjum.”

W artykule “Protokół odbioru robót budowlanych nie decyduje o powstaniu przychodu” Arkadiusz Juzwa wskazuje rozwiązanie problemu:

“Spółka, będąca przedsiębiorcą z branży budowlanej, jako podwykonawca, wykonała roboty budowlane na rzecz zleceniodawcy, którym jest generalny wykonawca inwestycji. Pomimo jednak, iż zgłosiła wykonanie robót w terminach i na zasadach określonych w umowie łączącej ją ze zleceniodawcą, ten nie przystąpił do ich odbioru. Tym samym nie został sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy “

przytaczając m.in. jednocześnie stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego.