International Poland

Dowodem księgowym nie jest wyłącznie faktura

Dowodem księgowym nie jest wyłącznie faktura

Arkadiusz Juzwa, Doradca podatkowy i Manager w UHY ECA, szczegółowo opisuje zagadnienie w artykule opublikowanym na łamach miesięcznika “Aktualności księgowe” – wydanie nr 178.

Zgodnie z autorem: “Dokument, który potwierdza wydatki, jako dowód księgowy będący podstawą wprowadzenia ich do ksiąg rachunkowych, stanowi wystarczający sposób udokumentowania także do celów podatku dochodowego od osób prawnych.”

Arkadiusz Juzwa odnosi się do sytuacji, w której spółka dokonuje zakupu na aukcji internetowej od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz posiada wyłącznie dokumenty związane z wysyłką zakupionego towaru, dokonaniem płatności czy też wydruk z aukcji i wskazuje, iż “zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy o rachunkowości, w przypadku uzasadnionego braku możliwości uzyskania zewnętrznych obcych dowodów źródłowych, kierownik jednostki może zezwolić na udokumentowanie operacji gospodarczej za pomocą księgowych dowodów zastępczych, sporządzonych przez osoby dokonujące danych operacji gospodarczych.”