International Poland

Konferencja dla Zarządów i Rad Nadzorczych Jednostek Zainteresowania PublicznegoSerdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnej Konferencji adresowanej do Organów Zarządzających Jednostek Zainteresowania Publicznego.

Lata 2019-2020 przynoszą szereg zmian – zarówno legislacyjnych (np. w ustawie o ofercie publicznej), jak i na poziomie wytycznych KNF. Nowe przepisy dotyczące powołania oraz funkcjonowania Komitetu Audytu, nowe obowiązki Rad Nadzorczych w zakresie polityki wynagrodzeń, rozpoczynająca swoją działalność PANA, plany KNF na rok 2020- są to kluczowe aspekty działalności JZP. Kwestie najistotniejsze szczególnie z punktu widzenia Rad Nadzorczych i Komitetów Audyt- wszystko to omówimy podczas wykładów na naszej zbliżającej się Konferencji JZP.

Organizatorem wydarzenia jest Grupa UHY ECA S.A. należąca do UHY International – sieci niezależnych firm członkowskich, świadczących usługi w zakresie audytu, księgowości, doradztwa podatkowego oraz biznesowego na całym świecie.

Konferencje cieszą się dużą popularnością i dają możliwość wymiany poglądów i doświadczeń oraz uczestniczenia w wielu interesujących wykładach i dyskusjach ze specjalistami Grupy UHY ECA i nie tylko. Konferencja kierowana jest w szczególności do:

  • Członków Zarządów;
  • Członków Rad Nadzorczych;
  • Komitetów Audytu.

Dodatkowo:
Możliwość bezpłatnej konsultacji z biegłymi rewidentami, doradcami podatkowymi i radcami prawnymi.


 

09:00-9:30

Rejestracja

09:30-9:45

dr Roman Seredyński
Powitanie

09:45-10:30

Adam Trawiński, dr Karolina Tobolska-Grela, Michał Serafin
Jak kompleksowo podejść do compliance? Nowe obowiązki spółek publicznych z perspektywy prawno – podatkowej
(sygnaliści, MDR, transakcje z podmiotami powiązanymi)

Zapewnienie zgodności z przepisami prawa w organizacji to nie tylko analiza i zarządzanie ryzykiem, ale również wprowadzenie konkretnych rozwiązań prawnych, podatkowych i prawno-podatkowych. Postaramy się wskazać, że compliance ma wiele aspektów. Punktem wyjścia będą obowiązujące na poziomie unijnym i krajowym regulacje aktów prawnych. Na czym ma polegać system ochrony sygnalistów? Czy warto czekać na implementację dyrektywy o ochronie sygnalistów, czy może należy podjąć określone działania już teraz? Czy jest soft law dotyczący ochrony sygnalistów? Jak oceniać transakcje między podmiotami powiązanymi i jak je dokumentować? Kiedy i w jaki sposób wprowadzić procedurę wewnętrzną MDR? To tylko niektóre pytania, na które postarają się odpowiedzieć nasi radcowie prawni i doradcy podatkowi podczas bloku: jak kompleksowo podejść do compliance?

10:30-11:00

Piotr Woźniak, Paweł Mróz
Polityka wynagrodzeń i sprawozdanie o wynagrodzeniach – nowe obowiązki dla Rad Nadzorczych spółek notowanych na GPW
Podczas wykładu omówione zostaną zmiany wynikające z nowelizacji Ustawy o ofercie publicznej, między innymi:
• wprowadzenie w spółkach publicznych obowiązku uchwalania polityki wynagrodzeń dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie nie rzadziej, niż co cztery lata;
• konieczność sporządzania corocznych sprawozdań zawierających kompleksowy przegląd wynagrodzeń członków Zarządu jak również Rady Nadzorczej;
• obowiązek oceny powyższego sprawozdania przez firmę audytorską.

11:00-11:30

Przerwa kawowa

11:30-12:00

Paweł Krupa – Product Manager Systemów Comarch ERP
Sprawozdania XBRL
Budowa sprawozdania finansowego w XBRL zgodnego z Jednolitym Europejskim Formatem Raportowania (ESEF). Taksonomia, tagowanie, kontekst, rozszerzenie- pojęcia używane w sprawozdawczości ESEF. W trakcie panelu zostanie zaprezentowana aplikacja umożliwiająca generowanie sprawozdań w technologii XBRL/iXBRL.

12:00-12:30

dr Roman Seredyński, Dominik Biel
Sens ekonomiczny połączeń pod wspólną kontrolą
Połączenia pod wspólną kontrolą są wyłączone z zakresu przepisów MSSF w związku z tym, ujęcie ich w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF uzależnione jest głównie od ich sensu ekonomicznego. Podczas wykładu przedstawione zostaną rozważania na temat sensu ekonomicznego połączeń pod wspólną kontrolą oraz najnowsze ustalenia Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w tym zakresie. 

12:30-13:00

Piotr Woźniak
Publiczne Stanowisko ESMA w sprawie priorytetów nadzorczych dla raportów okresowych za rok 2019
Przedstawione i omówione zostaną wskazane przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) priorytety nadzorcze w odniesieniu do sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z MSSF na koniec 2019 roku oraz do innych informacji niefinansowych wymaganych w rocznym raporcie finansowym.

13:00-14:00

Lunch

14:00-14:30

Piotr Rybicki
Prima aprilis dla komitetów audytu, czyli o świąteczno-noworocznych prezentach Komisji Nadzoru Finansowego
24 grudnia 2019 roku Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała stanowisko w sprawie dobrych praktyk dotyczących zasad powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu jednostek zainteresowania publicznego. Po ponad 2 latach od wejścia w życie nowej ustawy o biegłych rewidentach doczekaliśmy się oficjalnego stanowiska nadzorcy w zakresie komitetów audytu. Co ono w praktyce oznacza? I co nas – członków komitetów audytu – czeka w 2020 roku? Kiedy możemy spodziewać się kolejnych regulacji? 1 kwietnia 2020 roku? A może przyjdzie nam poczekać aż do prima aprilis 2022 roku?

14:30-15:30

dr Roman Seredyński, Piotr Woźniak, Adam Trawiński, dr Karolina Tobolska-Grela, Michał Serafin, Piotr Rybicki
Panel dyskusyjny: jak nie zginąć w meandrach regulacji dotyczących JZP?
Rok 2019 i 2020 przyniósł szereg zmian – zarówno legislacyjnych (np. w ustawie o ofercie publicznej), jak i na poziomie wytycznych KNF. W trakcie panelu dyskusyjnego podsumujemy tematy poruszane w poszczególnych blokach, nawiążemy do najważniejszym zmian, odniesiemy się m.in. do Dobrych Praktyk dla JZP dotyczących zasad powoływania, składu i funkcjonowania komitetu audytu oraz do Metodyki oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych przez KNF.

 


 

DR ROMAN SEREDYŃSKI – PARTNER ZARZĄDZAJĄCY UHY ECA, BIEGŁY REWIDENT
Doktor nauk ekonomicznych ze specjalizacją rachunkowość. Biegły rewident. Jest cenionym specjalistą w dziedzinie polskiego prawa bilansowego, Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, a także niemieckiego prawa bilansowego. Brał udział w licznych projektach m.in. dotyczących badania sprawozdań finansowych, w tym spółek giełdowych, przekształcania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF oraz HGB. Wykładowca oraz autor licznych publikacji z zakresu rachunkowości. Obecnie zarządza Grupą UHY ECA.
PIOTR WOŹNIAK – PARTNER ZARZĄDZAJĄCY UHY ECA, CZŁONEK ACCA, BIEGŁY REWIDENT
Biegły rewident oraz Członek ACCA. Specjalizuje się w zakresie obsługi rynków kapitałowych. Posiada bogate doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych, sporządzania pakietów konsolidacyjnych, przekształceń sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF i HGB. Obecnie zarządza Grupą UHY ECA, w szczególności sprawując nadzór nad Departamentem Audytu. Jest cenionym wykładowcą oraz autorem publikacji z zakresu rachunkowości.
DOMINIK BIEL – PARTNER UHY ECA, BIEGŁY REWIDENT
Doświadczenie zawodowe zdobywał w ogólnopolskiej firmie audytorskiej. Dysponuje bogatym doświadczeniem w badaniu i konsolidacji sprawozdań finansowych oraz przekształcaniu i wycenianiu przedsiębiorstw. Specjalizuje się także w doradztwie rachunkowym dla spółek giełdowych w zakresie zastosowania MSR/MSSF oraz przeprowadzaniu projektów pierwszej oferty publicznej (IPO). Autor licznych artykułów oraz wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości.
DR KAROLINA TOBOLSKA-GRELA – ASSOCIATE PARTNER UHY ECA, RADCA PRAWNY
Doktor nauk prawnych oraz radca prawny. Doświadczenie zawodowe zdobywała w wiodących kancelariach prawnych oraz w kancelarii doradztwa prawno-podatkowego. Prowadziła liczne projekty restrukturyzacyjne z zakresu przekształceń, fuzji i przejęć. Aktywnie doradzała przy transakcjach aportowych, sprzedaży przedsiębiorstw i ich aktywów, zbywania udziałów i akcji spółek kapitałowych, jak również praw wspólników spółek osobowych. Wspierała także klientów w procesie emisji obligacji korporacyjnych. Prowadzi obsługę prawną przedsiębiorców, przede wszystkim spółek, w zakresie ich tworzenia, bieżącej działalności, przygotowania i negocjowania umów, restrukturyzacji, likwidacji i sukcesji działalności gospodarczej. Specjalizuje się w prawie handlowym i cywilnym. Jest autorką publikacji z zakresu prawa spółek oraz prawa cywilnego, w tym współautorką monografii „Spółka komandytowo-akcyjna”.
ADAM TRAWIŃSKI – ASSOCIATE PARTNER UHY ECA, DORADCA PODATKOWY
Doradca podatkowy. Doświadczenie zawodowe zdobywał w dziale doradztwa podatkowo-prawnego PwC, gdzie uczestniczył w wielu projektach w szczególności dotyczących międzynarodowego prawa podatkowego oraz z dziedziny fuzji i przejęć. Ostatnio związany z wiodącą kancelarią doradztwa podatkowego w Polsce, w której wraz z zespołem zajmował się prowadzeniem projektów restrukturyzacyjnych. W ramach UHY ECA kieruje działem doradztwa podatkowego oraz zajmuje się rozwijaniem usług doradztwa prawnego dla polskich i zagranicznych podmiotów. Jest ekspertem z zakresu podatku dochodowego, specjalizuje się m.in. w międzynarodowym prawie podatkowym oraz zagadnieniach związanych z sukcesją i ochroną majątku. Adam jest autorem i współautorem komentarzy oraz artykułów z zakresu prawa podatkowego w prasie codziennej i czasopismach specjalistycznych.
PAWEŁ MRÓZ – ASSOCIATE PARTNER, BIEGŁY REWIDENT
Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze rachunkowości i finansów na stanowiskach głównego księgowego w spółkach kapitałowych o różnym profilu działalności. Doświadczenie zdobywał również w firmie audytorskiej, gdzie zajmował się przeprowadzaniem badań i przeglądów sprawozdań finansowych. Posiada praktyczną wiedzę i bogate doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych, sporządzania pakietów konsolidacyjnych i innych usług audytorskich.
MICHAŁ SERAFIN – ASSOCIATE PARTNER
Doświadczenie zdobył podczas długoletniej pracy w Departamencie Cen Transferowych w jednej z największych polskich firm doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w opracowaniu dokumentacji podatkowych dla transakcji z podmiotami powiązanymi, metodologii rozliczeń oraz projektów polityki cen transferowych dla podmiotów działających w wielu branżach.
PAWEŁ KRUPA – PRODUCT MANAGER SYSTEMÓW COMARCH ERP
Swoje doświadczenie zdobywał w firmach audytorskich – przez kilka lat w jednej z firm wielkiej czwórki zajmował się m.in. badaniami oraz przeglądami sprawozdań finansowych spółek giełdowych oraz międzynarodowych grup kapitałowych. Zdobytą wcześniej wiedzę dotyczącą procesów zachodzących w przedsiębiorstwach wykorzystuje obecnie w procesie projektowania i rozwoju produktów Comarch, głównie aplikacji Comarch ESEF, Comarch e-Sprawozdania oraz modułów księgowych systemów ERP. Do zadań Pawła należy również współpraca z instytucjami finansowymi/bankowymi oraz koordynacja prac w zakresie tworzenia integracji pomiędzy środowiskami informatycznymi tych instytucji, a produktami Comarch ERP. Swoim doświadczeniem Paweł dzieli się jako prelegent podczas konferencji i spotkań z klientami systemów Comarch ERP, wspiera również analizy sprawozdań finansowych klientów.
PIOTR RYBICKI – BIEGŁY REWIDENT, CZŁONEK RAD NADZORCZYCH I KOMITETÓW AUDYTU
Specjalizuje się w finansach korporacyjnych, sprawozdawczości, nadzorze właścicielskim oraz rachunkowości kreatywnej. Aktywnie działa w radach nadzorczych i komitetach audytu – spółki giełdowe, spółki z udziałem Skarbu Państwa, spółki komunalne, spółki rodzinne. Prowadzi szkolenia z finansów i rachunkowości, w tym na kursach przygotowawczych do egzaminu na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Jest wiceprezesem Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Posiada bogate doświadczenie zawodowe, które zdobywał jako m.in. dyrektor finansowy, a także wiceprezes zarządu ds. finansowych. Jest członkiem kapituły konkursu Samorząd wspiera MŚP, Inicjatorem „Konferencji Rada Nadzorcza” i wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance”. Piotr występuje jako panelista na największych wydarzeniach gospodarczych w Polsce, szczególnie wyróżnić należy: Europejski Kongres Gospodarczy, Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Konferencja WallStreet, Kongres Dyrektorów Finansowych, Nowoczesne Rady Nadzorcze, Samorządowe Forum Kapitału i Finansów, Doroczna Konferencja Audytingu. Prowadzi portal NadzorKorporacyjny.pl.


Data: 01.04.2020 rok
Lokalizacja:
budynek ATRIUM TOWER (Warszawa, al. Jana Pawła II 25)
Zapisz się na bezpłatną konferencję
Ilość miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie swojego uczestnictwa w konferencji jest możliwe poprzez wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO najpóźniej do dnia 15.03.2020 r.
 
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:
KATARZYNA MACHNIK
tel.: +48 606 346 079
e-mail: katarzyna.machnik@uhy-pl.com

 


 
Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

1. Konferencja organizowana jest przez Grupę UHY ECA zwaną dalej Organizatorem.
2. Organizator nie pobiera żadnych opłat od Uczestników w związku z uczestnictwem w Konferencji.
3. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu, parkingu i ewentualnych noclegów Uczestników Konferencji.
4. Organizator zapewnia materiały Konferencyjne i poczęstunek w ramach przerw kawowych oraz lunchu.
5. W celu dokonania zgłoszenia Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia formularza zgłoszeniowego dostępnego
na stronie internetowej Organizatora. Kliknij TUTAJ, by przejść do formularza zgłoszeniowego.
6. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność przyjmowania zgłoszeń.
7. Limit miejsc dla uczestników z jednego podmiotu to 4 osoby.
8. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego w terminie do 4 dni roboczych Organizator prześle Uczestnikowi
potwierdzenie uczestnictwa na adres e-mail wskazany w karcie zgłoszeniowej.
9. Organizator zobowiązuje się do przesłania na adres poczty elektronicznej wskazany w karcie zgłoszeniowej
informację o wszelkich zmianach związanych z Konferencją.
10. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Konferencji Uczestnik zobowiązany jest powiadomić Organizatora na 5 dni
roboczych przed datą Konferencji. W przeciwnym wypadku Uczestnik zostanie obciążony kosztami w kwocie 400 zł.

Serdecznie zapraszamy,

Grupa UHY ECA


An independent member of UHY International