International Poland

Przesunięcie terminu CIT-8

W Dzienniku Ustaw z dnia 27 marca br. opublikowane zostało rozporządzenie, w którym do dnia 31 maja 2020 r. przesunięto:

  • termin złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r. zatem w przypadku podatników, u których dzień bilansowy przypadł między 1 grudnia 2019 r. a 31 stycznia 2020 r. a więc w dotyczy to w szczególności podatników, u których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym => nowy termin złożenia CIT-8 to 31 maja 2020 r.;  
  • termin wpłaty podatku należnego wykazanego w zeznaniu podatkowym, o którym mowa powyżej albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku, zatem  w przypadku podatników, u których dzień bilansowy przypadł między 1 grudnia 2019 r. a 31 stycznia 2020 r. a więc w dotyczy to w szczególności podatników, u których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym => nowy termin wpłaty podatku zgodnie z CIT-8 to 31 maja 2020 r.  

Podatnicy, o których mowa powyżej, kwotę podatku wynikającą z CIT-8 mogą wpłacić do dnia 31 maja 2020 r. – bez konieczności wnioskowania do organu podatkowego o odroczenie terminu płatności podatku i czekania na decyzję organu podatkowego w tym zakresie.

Dodatkowo należy wskazać, iż w Dzienniku Ustaw – w dniu 31 marca 2020 r. – zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie Radowego Centrum Legislacyjnego, opublikowane ma zostać Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów do sporządzenia i przesłania niektórych informacji podatkowych. Zgodnie z rozporządzeniem:

  • termin sporządzenia i przesłania informacji podatkowej o umowach zawartych z nierezydentami (ORD-U) zostaje przesunięty do piątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego; dotyczy to terminu upływającego w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.;    
    • powyższe oznacza, iż u podatników, których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym, termin do złożenia ORD-U zostaje przedłużony z 31 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r.;
  • termin przesłania nierezydentowi oraz urzędowi skarbowemu informacji o dokonanych wypłatach i pobranym podatku (IFT-2/IFT-2R) zostaje przesunięty do końca piątego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat należności; dotyczy to podmiotów, których rok podatkowy zakończył się w okresie od dnia 31 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r.;
    • powyższe oznacza, iż u podatników, których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym, termin przesłania IFT-2/IFT-2R zostaje przedłużony z 31 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r.        

Na koniec pragniemy wskazać, że zgodnie z projektem tzw. tarczy antykryzysowej, podatnicy, którzy na 2020 r. wybrali tzw. zaliczki uproszczone, mogą z nich w trakcie roku zrezygnować i tym samym opłacać podatek wg zasad ogólnych (adekwatnie do wysokości osiągniętego od początku roku podatkowego dochodu). Możliwość ta dotyczyć ma jednak tylko małych podatników. Niemniej, niezależnie od rozwiązań proponowanych w tarczy,  podatnicy (bez względu na ich status, a więc nie tylko mali) mogą już dziś wnioskować do organu podatkowego o ograniczenie poboru zaliczek na podatek (należy jednak uprawdopodobnić, że zaliczki byłyby niewspółmiernie wysokie w stosunku do podatku należnego od dochodu przewidywanego na dany rok podatkowy).    

W przypadku wątpliwości lub pytań, proszę o kontakt.

 

 

 

Arkadiusz Juzwa

tel. +48 664 407 349
e-mail: arkadiusz.juzwa@uhy-pl.com