International Poland

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność może okazać się kłopotliwe dla przedsiębiorców

Przypominamy, że z dniem 5 października 2018 roku zaczęły obowiązywać przepisy ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów („Ustawa”).

Na mocy przepisów Ustawy, z dniem 1 stycznia 2019 roku prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe (takich, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne) przekształciło się w prawo własności.

W związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, konieczne jest poniesienie opłaty na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu. Dotyczy to tak osób fizycznych, jak i przedsiębiorców. Inne zasady uiszczania opłaty będą dotyczyły osób fizycznych, inne zaś przedsiębiorców – właścicieli lokali w budynkach wzniesionych na gruntach oddanych w użytkowanie wieczyste.

W odniesieniu do przedsiębiorców, którzy są właścicielami kilku lokali (w tym użytkowych) w budynkach posadowionych na użytkowaniu wieczystym, opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności będzie stanowiła pomoc de minimis. Jak wynika z przepisów Ustawy, sprzedaż nieruchomości wykorzystywanej do działalności publicznej (w tym przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności) na rzecz przedsiębiorcy poniżej ceny rynkowej stanowi pomoc publiczną.

Użytkownik wieczysty w zależności od stawki opłaty rocznej (1-3%), płatnej przez okres 20 lat, po uzyskaniu własności gruntu nabywa ten grunt (u ział w gruncie) za 20-60% jego wartości rynkowej. Uzyskana pomoc de minimis wynosi, więc w grani ach 40 a 80% wartości rynkowej gruntu. Wartością pomocy de minimis jest, więc różnica pomiędzy wartością rynkową gruntu a sumą opłat przekształceniowych.

Zwracamy uwagę, że w przypadku przekroczenia limitu pomocy de minimis, stosowana będzie dopłata do wysokości wartości rynkowej nieruchomości kreślonej na dzień przekształcenia. Wysokość dopłaty ustalana będzie z urzędu w drodze decyzji, a koszty operatu szacunkowego ponosić będzie zobowiązany do dopłaty.

Przedsiębiorca do 31 marca 2019 oku może zg dnie z art. 7 ust. 6a Ustawy złożyć oświadczenie o zamiarze wnoszenia opłaty przez okres (odpowiednio do wysokości stawki opłat) 99 lat, 50 lat lub 33 lat.

Złożenie takiego oświadczenia przez przedsiębiorcę spowoduje, że nie będą miały zastosowania przepisy o pomocy publicznej – należy, zatem rozważy składanie takiego oświadczenia w sytuacji, gdy opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczyste o nieruchomości w prawo własności jest niższa niż wartość rynkowa gruntu (udziału w gruncie).