International Poland

Formularz ORD-U

Warto przypomnieć, że zbliżający się termin 31 marca br. wiąże się z koniecznością dopełnienia licznych obowiązków ze strony podatników, nie tylko o charakterze rozliczeniowym, ale także obowiązków sprawozdawczo-informacyjnych, do których należy między innymi złożenie informacji o umowach zawartych z nierezydentami tzw. formularz ORD-U.

Obowiązek ten wynika wprost z art. 82 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 900). Zgodnie z tym przepisem osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są obowiązane do sporządzenia i przekazywania informacji bez wezwania przez organ podatkowy o umowach zawartych z nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2000 r. – Prawo dewizowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 160), nierezydentami są m.in. osoby prawne oraz inne podmioty mające siedzibę za granicą, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu.

Obowiązek złożenia formularza ORD-U aktualizuje się jeżeli zostaną spełnione przesłanki o charakterze podmiotowym, a także kwoty należności lub zobowiązań wynikających z umów przekroczą określony próg.

Jeżeli chodzi o wspomniane przez nas kryteria podmiotowe, informacje o ww. umowach sporządza się i przekazuje, jeżeli:

1)           jedna ze stron tej umowy, bezpośrednio lub pośrednio, bierze udział w zarządzaniu lub kontroli drugiej strony umowy albo posiada udział w jej kapitale uprawniający do co najmniej 5% wszystkich praw głosu lub

2)           inny podmiot, niebędący stroną umowy, równocześnie bierze udział, bezpośrednio lub pośrednio, w zarządzaniu lub kontroli podmiotów będących stronami umowy albo posiada udziały w kapitałach tych podmiotów uprawniające, w każdym z nich, do co najmniej 5% wszystkich praw głosu, lub

3)           nierezydent, będący stroną umowy, posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorstwo, oddział lub przedstawicielstwo w rozumieniu odrębnych przepisów

– i jeżeli podmiot obowiązany do sporządzenia i przekazania informacji wiedział lub mógł wiedzieć, przy zachowaniu należytej staranności, o fakcie posiadania takich udziałów lub o fakcie posiadania przez nierezydenta przedsiębiorstwa, oddziału lub przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Należy podkreślić, że próg powiązań kapitałowych, od których zależeć będzie obowiązek przekazania informacji o umowach zawartych z nierezydentami jest inny niż w przypadku wymogów dotyczących cen transferowych i wynosi 5% (przypominamy, że w przypadku cen transferowych próg ten wynosi 25%).

Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że dopiero jeżeli zaistnieje któraś z powyższych okoliczności (o charakterze podmiotowym), należy przejść do kolejnego kroku jakim jest ustalenie wartości danej transakcji. W informacji uwzględnia się bowiem tylko te umowy, w przypadku których:

  • suma należności albo suma zobowiązań wynikająca z tych umów przekroczyła w danym roku podatkowym równowartość 300 000 euro – dla umów pomiędzy podmiotami powiązanymi – lub
  • jednorazowa wartość należności albo zobowiązań przekroczyła równowartość 5 000 euro – dla umów z nierezydentami posiadającymi w Polsce przedsiębiorstwo, oddział lub przedstawicielstwo.

Powyższe wymogi wynikają wprost z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych.

W stanie prawnym obowiązującym do końca 2018 r. – co do zasady – podmioty zobowiązane do sporządzania deklaracji CIT-TP (zgodnie z art. 27 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) nie były objęte obowiązkiem sporządzenia i przekazywania informacji na formularzu ORD-U. Zwolnienie z obowiązku informacyjnego w zakresie umów z nierezydentami wynikało wprost z treści art. 82 § 1a Ordynacji podatkowej. Zmiany w ustawie które weszły w życie 1 stycznia 2019 r. spowodowały uchylenie tej regulacji.  Obecnie nie obowiązuje już formularz CIT-TP – został zastąpiony deklaracją TP-R, brak jest jakiejkolwiek odrębnej regulacji zwalniającej z obowiązku złożenia deklaracji ORD-U w przypadku złożenia TP-R.

Trzeba mieć na uwadze, że w związku z panującą sytuacją dotyczącą koronawirusa w Polsce wiele instytucji np. Stowarzyszenie Księgowych Polskich oraz Krajowa Izba Doradców Podatkowych postuluje przedłużenie terminów ostatecznych na dopełnienie obowiązków sprawozdawczych i rachunkowych, z uwagi na liczne trudności, jakie mogą pojawić się z ich dochowaniem. Na ten moment nie zostały jeszcze wprowadzone regulacje, na podstawie których takie przesunięcia terminów były by możliwe, zatem termin 31 marca br. na złożenie formularza ORD-U nadal obowiązuje. Będziemy Państwa informować jeżeli pojawią się jakiekolwiek informacje na ten temat ze strony Ministerstwa Finansów.