International Poland

UHY ECA audytorem APLISENS S.A.

Spółka APLISENS S.A. dokonała wyboru firmy audytorskiej. UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., wchodząca w skład Grupy UHY ECA, przeprowadzi:

  • przegląd śródrocznego sprawozdania finansowego APLISENS S.A. oraz skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2018 r.,
  • badanie sprawozdania finansowego APLISENS S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS za rok obrotowy 2018,
  • przegląd śródrocznego sprawozdania finansowego APLISENS S.A. oraz skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2019 r. oraz
  • badanie sprawozdania finansowego APLISENS S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS za rok obrotowy 2019.

Spółka APLISENS S.A. jest kolejnym podmiotem z rynku kapitałowego, notowanym na GPW, który został pozyskany przez UHY ECA Audyt na usługi rewizji finansowej.

UHY ECA audytorem APLISENS S.A.

⇒  UHY ECA Audyt wśród najlepszych audytorów spółek notowanych na GPW w Warszawie