International Poland

Klauzula informacyjna RODO

W związku ze zmianą przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane RODO, które jest stosowane od dnia 25 maja 2018 r.

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: Administrator) jest UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie (31-523), przy ul. Moniuszki 50 oraz spółki należące do sieci UHY ECA w Polsce (dalej: UHY ECA), czyli: UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., UHY ECA Audyt Sp. z o.o., UHY ECA Tax & Law Trawiński Sp. k., UHY ECA Podatki Sp. z o.o., UHY ECA Outsourcing Sp. z o.o., UHY ECA Szkolenia Sp. z o.o., UHY ECA Advisory Sp. z o.o.)

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w szczególności:

 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO w celu:
  1. podjęcia przed zawarciem umowy działań na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane na formularzu umowy);
  2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów UHY ECA, czyli na potrzeby:
  1. marketingu produktów lub usług własnych UHY ECA, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu Klienta;
  2. organizowania i przeprowadzania akcji marketingowych;
  3. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń;
 3. na podstawie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. w oparciu o odrębną zgodę w celu:
  1. przekazywania Klientowi informacji o proponowanych zmianach Umowy, o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby UHY ECA;
  2. marketingu bezpośredniego produktów lub usług oferowanych przez podmioty współpracujące z UHY ECA, przy czym dane osobowe Klienta nie będą udostępniane podmiotom trzecim;
  3. informacja będzie przekazywana przez UHY ECA.

Działania z zakresu marketingu bezpośredniego, o którym mowa w punkcie b) powyżej mogą być realizowane przez UHY ECA za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail) lub telekomunikacyjnych (np. telefon).

Planowany okres przechowywania danych osobowych (art. 15 ust. 1 lit. d) RODO:

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  1. obsługi Klientów
  2. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących UHY ECA,
  3. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z obowiązujących przepisów podatkowych lub rachunkowych).
 2. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych UHY ECA, wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez UHY ECA, będą przechowywane do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu przez osobę, której dane osobowe dotyczą.
 3. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu odwołania tej zgody przez osobę, której dane osobowe dotyczą.
 4. Wszystkie dane osobowe będą usuwane zgodnie z wymogami archiwizacji danych osobowych.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe dotyczą:

 1. prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane osobowe, prawo do uzyskania dostępu do przetwarzanych danych osobowych oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;
 2. prawo do żądania od Administratora sprostowania danych osobowych, jeżeli przetwarzane przez Administratora dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania od Administratora usunięcia danych osobowych;
 4. prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. prawo do przenoszenia danych osobowych, czyli prawo do otrzymania danych osobowych, dostarczonych wcześniej Administratorowi oraz do przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi;
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez UHY ECA lub wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego;
 7. prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu , miejsce pracy lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych osoby, której te dane dotyczą;
 8. prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych (przy czym wycofanie zgody pozostaje (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem);
 9. prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji Administratora opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu.

W celu skorzystania z praw wymienionych w punktach a-f oraz pkt h-i, należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem e-maila: aleksandra.pilecka@uhy-pl.com lub strony internetowej http://uhy-pl.com/formularz-newsletter/

Uprzejmie informujemy, że odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być również organy państwowe, uprawnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązujących przepisów prawa,(w szczególności Sądy, Policja, Prokuratura, Komornicy Sądowi, Organy Nadzorcze) lub inne podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu UHY ECA:

– partnerzy handlowi
– firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy
– firmy archiwizujące dokumenty
-partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).

 

 

An independent member of UHY international