International Poland

Zmiana stanu produktów

Zmiana stanu produktów – dlaczego się ją ustala?

W spółkach produkcyjnych mogą wystąpić na koniec danego roku obrotowego wyroby w toku. Pojęcie to obejmuje wyroby, których proces technologiczny nie zakończył się oraz które wymagają dalszej obróbki i nie stały się jeszcze wyrobami gotowymi. Produkcja w toku podlega inwentaryzacji oraz wycenie w księgach rachunkowych. Metoda tej wyceny powinna zostać opisana w stosowanych zasadach (polityce) rachunkowości.

Anna Ceglarek, Starszy konsultant w Grupie UHY ECA, przywołuje w swej publikacji treść art. 26 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Rachunkowości przypominając, iż spis z natury składników aktywów należy przeprowadzić nie wcześniej niż na 3 miesiące przed dniem bilansowym i nie później niż do 15 dnia po zakończeniu roku obrotowego – z wyłączeniem m. in. produktów w toku. Zgodnie natomiast z art. 28 ust. 1 pkt 6 tej Ustawy wyceny produkcji w toku dokonuje się według kosztów wytworzenia – nie wyższych niż cena sprzedaży netto.

Dlaczego ustala się zmianę stanu produktów

publikacje UHY ECA zmiana stanu produktów - dlaczego się ją ustala?

 

linkedin uhy ecafacebook uhy eca