International Poland

Nowe zasady spłaty i egzekucji zaległości podatkowych

Do podpisu prezydenta trafiła nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wprowadza zmiany w licznych aktach prawnych, w tym m.in. we wskazanej powyżej ustawie, Ordynacji podatkowej oraz ustawie o VAT. Zmiany we wskazanych aktach prawnych wprowadzą w niektórych przypadkach nowe zasady spłat zaległości podatkowych oraz ich egzekucji.

Spłaty zaległości podatkowych rozłożonych na raty

Rozłożenie zaległości podatkowej na raty następuje w drodze decyzji, w której organ określa wysokość rat i termin ich spłaty. W obecnie obowiązującym stanie prawnym, w razie niedotrzymania terminu płatności trzech kolejnych rat przez podatnika, z mocy prawa następuje wygaśnięcie decyzji o rozłożeniu na raty w zakresie wszystkich niezapłaconych rat. Oznacza to, że decyzja wygasa z mocy prawa dopiero w sytuacji, w której podatnik nie zapłaci w terminie trzech kolejno następujących po sobie rat.

W praktyce podatnicy często nadużywali tego przepisu w taki sposób, że np. spłacali co drugą ratę w całości i w terminie, utrzymując nadal w mocy decyzję o rozłożeniu zaległości na raty. Zgodnie z treścią ustawy, wskazany przepis został jednak uchylony i zastąpiony nowym (art. 67da par. 2 Ordynacji podatkowej), który stanowi, że wygaśnięcie decyzji o rozłożeniu na raty będzie następowało w przypadku niedotrzymania terminu płatności trzech, niekoniecznie kolejnych rat. Celem nowelizacji jest przeciwdziałanie postępowaniu polegającemu na niezapłacenia wielu rat nienastępujących bezpośrednio po sobie. Brak jest w obecnym stanie prawnym możliwości zerwania układu ratalnego przez organ, pomimo braku jego realizacji przez podmiot zobowiązany.

Zmiany w egzekucji VAT od podmiotów zagranicznych

Jedną z istotnych zmian, jest wprowadzenie do katalogu tytułów deklaracji VAT złożonej w państwie członkowskim identyfikacji.

Co więcej, jak wynika z treści uzasadnienia do ustawy, w celu przymusowego dochodzenia należności Skarbu Państwa od zobowiązanych mających miejsce zamieszkania lub siedzibę i majątek poza granicami RP konieczne jest wystawienie krajowego tytułu wykonawczego, na podstawie którego możliwe będzie wystąpienie z wnioskiem o udzielenie pomocy w dochodzeniu należności przez inne państwo. Taki wniosek kierowany jest do innego państwa wraz z jednolitym tytułem wykonawczym lub zagranicznym tytułem wykonawczym na podstawie ustawy o wzajemnej pomocy.

W związku z tym zaproponowano zmianę w przepisie wymieniającym elementy tytułu wykonawczego, poprzez uzupełnienie danych zobowiązanego o numer, za pomocą którego zobowiązany został zidentyfikowany na potrzeby podatku w innym kraju. W tytule wykonawczym obejmującym należności pieniężne wynikające z deklaracji składanej w innym państwie wierzyciel będzie wskazywał zatem numer, za pomocą którego zobowiązany został zidentyfikowany na potrzeby podatku w tamtym kraju.

 

Skontaktuj się z nami

 

Damian Libertowski
Manager
Doradca podatkowy (nr wpisu 14286)

Tel.: +48 789 255 149
e-mail: damian.libertowski@uhy-pl.com