International Poland

Istotne informacje

Istotne informacje

W 2013 r. raporty okresowe będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

  • skonsolidowany za IV kwartał 2012 roku – w dniu 14.02.2013 roku,
  • skonsolidowany za I kwartał 2013 roku – w dniu 09.05.2013 roku,
  • jednostkowy roczny i skonsolidowany roczny za 2012 rok – w dniu 23.05.2013 roku,
  • skonsolidowany za II kwartał 2013 roku – w dniu 08.08.2013 roku,
  • skonsolidowany za III kwartał 2013 roku – w dniu 08.11.2013 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Okresy zamknięte

Pojęcie okresów zamkniętych

Ustawa z 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi wprowadza pojęcie tzw. okresów zamkniętych. Stosownie do art. 159 ust. 1 tej ustawy, osoby uprzywilejowane informacyjnie, zwane insiderami pierwotnymi (art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi):

“nie mogą, w czasie trwania okresu zamkniętego, nabywać lub zbywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych oraz dokonywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innych czynności prawnych powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi”.

Dla raportów okresowych kwartalnych, okres zamkniety obowiązuje dwa tygodnie przed datą publikacji raportu.
Dla raportów rocznych, okres zamknięty obowiązuje dwa miesiące przed datą publikacji raportu rocznego.

Cisza informacyjna

Oprócz okresów zamkniętych związanych z raportami okresowymi, każdy okres od wejścia w posiadanie informacji poufnej do czasu przekazania tej informacji do publicznej wiadomości jest również okresem zamkniętym. Okresem zamkniętym jest okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną wymienioną w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.) informacji poufnej dotyczącej emitenta lub akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych, spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4, do przekazania tej informacji do publicznej wiadomości.

Ustawa z dnia 7 maja 2009 roku o „Biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym”