International Poland

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2016 r.

EBI 33/2016

Opublikowano: 13:44 19/05/2016

Zarząd Spółki UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Moniuszki 50, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000142734 (dalej jako “Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. (dalej jako “Zgromadzenie”) na dzień 28 czerwca 2016 roku, na godzinę 11:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Krakowie, ul. Moniuszki 50, 31-523 Kraków. W załączeniu stosowne dokumenty.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

1_ogloszenie_o_zwolaniu_WZA

2_projekty_uchwal

3_informacja_o_liczbie_akcji_WZA

4_pelnomocnictwo_osoba_prawna_wzor

5_pelnomocnictwo_osoba_fizyczna_wzor

6_formularz_do_glosowania_przez_pelnomocnika_popr