International Poland

Raport miesięczny za grudzień 2015 r. wraz z danymi finansowymi

EBI 5/2016

Opublikowano: 19:45 25/01/2016

Zarząd ECA S.A. przekazuje raport miesięczny za grudzień 2015 r. wraz z danymi finansowymi:

1) Informacje ogólne – tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym

W opinii Emitenta nie wystąpiły istotne wydarzenia w otoczeniu rynkowym Spółki, o których Emitent miałby wiedzę, a które mogłyby mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników Emitenta.

2) Realizacja celów emisji.

W okresie objętym raportem cele emisyjne Spółki były realizowane na bieżąco.

3) Zestawienie raportów bieżących opublikowanych przez Emitenta w okresie od 1 do 31 grudnia 2015 r.:

W systemie EBI:

65/2015 Informacja o wyborze biegłego rewidenta

64/2015 Raport miesięczny za listopad wraz z danymi finansowymi

63/2015 Wybór spółki z grupy firm ECA do badania sprawozdania finansowego RSY S.A.

62/2015 Wybór spółki z grupy firm ECA do badania sprawozdania finansowego CSY S.A.

61/2015 Wybór spółki z grupy firm ECA do badania sprawozdań finansowych TelForceOne S.A.

60/2015 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 8 stycznia 2016 r.

W systemie ESPI:

17/2015 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 8 stycznia 2016 r.

4) Kalendarz inwestora

W dniu 08.01.2016 r. zgodnie z ogłoszeniem opublikowanym 11.12.2015 r., odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Nadchodzące wydarzenia:

Zgodnie z przekazanym harmonogramem publikacji raportów w 2016 r., raport okresowy za IV kwartał 2015 r. zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 11.02.2016 r.

5) Wynik finansowy za grudzień 2015 r.

Grupa kapitałowa ECA w grudniu 2015 r. wypracowała 642,6 tys. zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, osiągając przy tym zysk ze sprzedaży na poziomie 133 tys. zł. Strata netto w grudniu wyniosła 12,2 tys. zł. W analogicznym okresie ubiegłego roku przychody wynosiły 501,2 tys. zł, osiągając przy tym 220,4 tys. zł straty ze sprzedaży. Strata netto wynosiła 257,2 tys. zł. Narastająco na koniec grudnia 2015 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta wyniosły 8,7 mln zł, a zysk netto 451,7 tys. zł. Oznacza to wzrost wyniku finansowego o blisko 1,2 mln zł w porównaniu do roku ubiegłego. Dane niezaudytowane. Z uwagi na okres świąteczny oraz czynności związane z zamknięciem roku księgowego (weryfikacja odpisów aktualizujących, rezerw itp.) wyniki z miesiąca grudnia nie oddają w pełni sytuacji Grupy, widoczny jest jednak wzrost wyniku i rentowności ze sprzedaży netto w ujęciu rocznym. Główny udział w przychodach mają usługi audytorskie, Grupa największe przychody generuje w pierwszym i drugim kwartale, z uwagi na przypadające na ten okres zlecenia badań sprawozdań finansowych.

Podstawa prawna: ust. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 r. „Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect”.