International Poland

Decyzja o zbyciu lub likwidacji jednostki z Grupy

EBI 27/2016

Opublikowano: 18:43 04/05/2016

Zarząd UHY ECA S.A. (dalej: „Emitent”) informuje o podjęciu decyzji w sprawie zbycia ogółu praw i obowiązków wspólników lub likwidacji jednostki wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej Emitenta – Auxilium Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Jako komandytariusz udział Emitenta jako wspólnika w ww. spółce wynosi 98% i w takim stosunku uczestniczy w zyskach i stratach spółki.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 10a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.