International Poland

Polityka dywidendowa spółki

Polityka dywidendowa spółki

ZA ROK 2020

W dniu 29 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie przeznaczenia części zysku netto Spółki za 2020 rok obrotowy w kwocie 415.002,08 zł, na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy. W dywidendzie uczestniczyć będzie 5.187.526 akcji, a na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości 0,08 zł. Dzień dywidendy ustalono na 7 lipca 2021 r., a dzień wypłaty dywidendy na 14 lipca 2021 r.

Pozostałą część zysku netto w kwocie 125.938,58 zł postanowiono przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

ZA ROK 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta Uchwałą nr 10/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie podziału zysku Spółki za 2019 r., postanowiło przeznaczyć część zysku netto w kwocie 207 501,04 zł, tj. 0,04 zł na akcję, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.

ZA ROK 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. Uchwałą nr 10/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przeznaczenia zysku za 2018 r., postanowiło przeznaczyć część zysku netto w kwocie 155 625,78 zł, tj. 3 grosze na akcję, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Pozostała część zysku netto w kwocie 6 787,23 zł zasila kapitał zapasowy.

W uchwale wskazano, że dzień dywidendy ustalono na dzień 19 sierpnia 2019 roku. Termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 02 września 2019 roku.

ZA ROK 2016

W dniu 29 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie UHY ECA S.A. Uchwałą nr 10/2017 postanowiło przeznaczyć kwotę 311.251,56 zł, tj. 6 groszy na akcję, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Wypłata dywidendy nastąpi z zysku netto Spółki osiągniętego w 2016 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UHY ECA S.A. ustaliło dzień prawa do dywidendy (D) na 18 sierpnia 2017 roku oraz dzień wypłaty dywidendy (W) na dzień 01 września 2017 roku.

ZA ROK 2015

W dniu 28 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie UHY ECA S.A. Uchwałą nr 10/2016 postanowiło przeznaczyć kwotę 207.501,04 zł, tj. 4 grosze na akcję, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Wypłata dywidendy nastąpi z zysku netto Spółki osiągniętego w 2015 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UHY ECA S.A. ustaliło dzień prawa do dywidendy (D) na 18 sierpnia 2016 roku oraz dzień wypłaty dywidendy (W) na dzień 01 września 2016 roku.

ZA ROK 2014

W dniu 30 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECA S.A. Uchwałą nr 11/2015 postanowiło przeznaczyć kwotę 207.501,04 zł, tj. 4 grosze na akcję, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Wypłata dywidendy nastąpi z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysków lat ubiegłych.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECA S.A. ustaliło dzień prawa do dywidendy (D) na 19 sierpnia 2015 roku oraz dzień wypłaty dywidendy (W) na dzień 01 września 2015 roku.

ZA ROK 2013

W dniu 24 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECA S.A. Uchwałą nr 11/2014 postanowiło, iż zysk netto Spółki osiągnięty za rok obrotowy 2013 w wysokości 222.638,62 zł zostanie przeznaczony:

  1. w kwocie 207.501,04 zł, tj. 0,04 zł na akcję, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,
  2. w kwocie 15.137,58 zł na kapitał zapasowy Spółki.

Jednocześnie postanowiono, że podziału zysku netto za rok obrotowy 2013 zostaną wyłączone 693.474 akcje własne posiadane przez Spółkę, a niewypłacona kwota dywidendy przypadająca na te akcje zasili kapitał zapasowy Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECA S.A. ustaliło dzień prawa do dywidendy (D) na 19 sierpnia 2014 roku oraz dzień wypłaty dywidendy (W) na dzień 01 września 2014 roku.

ZA ROK 2011

W dniu 27 czerwca 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECA AUXILIUM S.A. Uchwałą nr 6/2012 postanowiło przeznaczyć kwotę do podziału między akcjonariuszy , na którą składa się zysk netto Spółki osiągnięty za rok obrotowy 2011 w wysokości 936.455,58 zł powiększony o inne kapitały utworzone z zysku w wysokości 533.794,42 zł czyli kwotę  1.470.250,00zł w całości na wypłatę dywidendy akcjonariuszom.

Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wyniesie 0,25 zł brutto (słownie: dwadzieścia pięć groszy). Zwyczajne Walne Zgromadzenie AUXILIUM S.A. ustaliło dzień prawa do dywidendy (D) na 6 lipca 2012 roku oraz dzień wypłaty dywidendy (W) na 31 sierpnia 2012 roku.

ZA ROK 2010

Zgodnie z podjętymi w dniu 28 czerwca 2011 roku przez WZA Uchwałami, akcjonariuszom spółki zostanie wypłacona dywidenda.

Osiągnięty przez Emitenta w roku obrotowym 2010 zysk netto w wysokości 1.202.879,20 zł zostanie podzielony w następujący sposób:

  • kwotę 762.500 zł – na wypłatę dywidendy akcjonariuszom,
  • kwotę 440.379, 20 zł złotych – na kapitał zapasowy Spółki.

Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wyniesie 0,25 zł. Zwyczajne Walne Zgromadzenie AUXILIUM S.A. ustaliło dzień prawa do dywidendy (D) na 12 lipca 2011 roku oraz dzień wypłaty dywidendy (W) na 16 sierpnia 2011 roku.

ZA ROK 2009

Zarząd AUXILIUM S.A. informuje, iż zgodnie z ustaleniami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 9 czerwca 2009 roku oraz w nawiązaniu do komunikatu nr 40/2009 z dnia 21 października 2009 r, korekty raportu nr 48/2009 z dnia 20 listopada 2009r., wydaniu przez biegłego rewidenta pozytywnej opinii z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2009r. do 31.08.2009r. oraz w oparciu o Uchwałę nr 1 z Posiedzenia Zarządu Emitenta z dnia 17 listopada 2009r. Zarządu Auxilium S.A. postanawia dokonać wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za 2009 r . w kwocie 427 000 zł., tj. nie przekraczającej 50 % zysku wypracowanego od końca poprzedniego roku obrotowego.

W związku z powyższym:

  1. Kwota przeznaczona na wypłatę zaliczki na dywidendę wynosi 427 000 zł,
  2. Wartość zaliczki na dywidendę przypadająca na 1 akcję wynosi 0,28 zł,
  3. Zaliczka na poczet dywidendy zostanie wypłacona bezpośrednio przez spółkę akcjonariuszom posiadającym akcje imienne serii A. Akcjonariuszom posiadającym akcje na okaziciela serii od B do E wypłata zostanie dokonana za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych,
  4. Dniem ustalenia prawa do zaliczki na dywidendę jest dzień 17 grudnia 2009 r.,
  5. Termin wypłaty zaliczki na dywidendę ustalono na dzień 24 grudnia 2009 r.

Emitent powiadamia, że informacje dotyczące wypłaty zaliczki na dywidendę za 2009 rok znajduje się również w komunikacie bieżącym nr 52/2009 oraz Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 26 listopada 2009r. nr 231 poz.14769.