International Poland

Akcjonariat

STRUKTURA AKCJONARIATU

  • RS Holding Sp. z o.o.
  • ABS Investment S.A.
  • Piotr Woźniak
  • Michał Kołosowski
  • Pozostali

Ilość akcji i głosów ogółem: 5 187 526

Lp. AKCJONARIUSZ L. AKCJI L. GŁOSÓW % GŁOSÓW
1 RS Holding Sp. z o.o. 1 857 550 1,857,550 35,81
2 ABS Investment S.A. 837 000 837 000 16,13
3 Piotr Woźniak 594 265 594,265 11,46
4 Michał Kołosowski 283 240 283,240 5,46
5 Pozostali 31,14

Stan na 18.01.2018 r.

Stan akcjonariatu m.in. wg zawiadomień akcjonariuszy składanych zgodnie z art. 69 i art. 70 Ustawy o ofercie publicznej, art. 160 Ustawy o obrocie oraz wg stanu akcjonariatu na ostatnim Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Stan akcji własnych aktualizowany na bieżąco (Spółka prowadzi skup akcji własnych, z poszanowaniem okresów zamkniętych).