International Poland

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 31.08.2020 r.

ESPI 2/2020

Opublikowano: 11:24 04/08/2020

Zarząd Spółki UHY ECA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Połczyńska 31A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000142734 (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki UHY ECA S. A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za II kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

1_ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

2_projekty uchwał na ZWZA

3_informacja o liczbie akcji ZWZA

4_pełnomocnictwo osoba prawna wzór

5_pełnomocnictwo osoba fizyczna wzór

6_formularz do głosowania przez pełnomocnika

7_proponowane zmiany Statutu UHY ECA S.A.