International Poland

Blog

Wytyczne OECD dotyczące wpływu pandemii COVID-19 na ceny transferowe: analizy porównawcze oraz alokacja kosztów i strat

15.02.2021

Na otoczenie biznesowe w 2020 roku, w sposób bezprecedensowy wpłynęło pojawienie się, a następnie gwałtowne rozprzestrzenianie koronawirusa COVID-19. W celu ograniczenia jego transmisji rządy…

Zarządzanie ryzykiem walutowym

15.02.2021

Czym jest ryzyko walutowe?  Jednym z najczęściej spotkanych ryzyk, które występują u większości podmiotów gospodarczych jest ryzyko walutowe(ryzyko kursowe). Możemy je określić jako prawdopodobieństwo…

Przedsiębiorcy będą mogli odliczyć koszty poniesione z tytułu inwestycji w robotyzację

02.02.2021

System ulg podatkowych mających wspierać innowacyjność przedsiębiorstw, obejmujący dziś ulgę B+R (ulga na działalność badawczo-rozwojową) oraz ulgę IP Box (preferencyjna stawka podatku dla dochodów…

Obowiązek badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta

04.01.2021

Jakie jednostki powinny spełnić obowiązek przeprowadzenia audytu? Koniec roku finansowego może rodzić za sobą pytanie kierownictwu jednostki czy dana spółka powinna podlegać obligatoryjnemu badaniu…

Pomoc rządowa w związku z pandemią COVID-19 a sprawozdawczość finansowa

29.12.2020

Ostatnie miesiące pokazują jak jeden czynnik pozagospodarczy jest w stanie wpłynąć na funkcjonowanie firm, płynność procesów gospodarczych oraz na sprawozdawczość finansową. Istotnie, zmiany są…

Ulga na złe długi uregulowana w polskiej ustawie o VAT niezgodna z przepisami unijnymi

23.12.2020

W dniu 15 października 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok odnośnie polskiej spółki E. Sp. z o.o. Sp.k. Sprawa toczyła się przeciwko…

Zatory płatnicze – problem polskich przedsiębiorstw

16.12.2020

Utrzymanie optymalnego poziomu płynności finansowej jest zdeterminowane wieloma czynnikami. Niewątpliwie wiąże się to ze sprawnym sterowaniem kapitałem obrotowym. Śledząc cykl konwersji gotówki i zagłębiając…

Jak raportować transakcje finansowe w TP-R?

24.11.2020

Transakcje finansowe –  raportowanie w informacji TP-R Rok 2019 jest pierwszym okresem, za który podatnicy realizujący transakcje z pomiotami powiązanymi składają deklarację TP-R, która…

Elektroniczna ewidencja sprzedaży – e-dowody zakupu (cz. II)

26.10.2020

E-paragon i e-faktura jako nowa forma dowodu zakupu Plan pełnej informatyzacji ewidencji sprzedaży w Polsce zakłada przede wszystkim – o czym pisałyśmy ostatnio –…

Publikacja pytań i odpowiedzi MF związanych z deklaracją TP-R

26.10.2020

Nowelizacje przepisów dotyczących cen transferowych wpłynęły w sposób istotny na obowiązki sprawozdawcze podmiotów powiązanych. Dotychczasową deklarację CIT-TP zastąpi składana po raz pierwszy „informacja o…