International Poland

Nabycie akcji własnych

EBI 141/2013

Opublikowano: 12:26 27/12/2013

Zarząd ECA S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, że na podstawie uchwały nr 14/2011 ZWZA z dn. 28.06.2011 r., uchwały nr 17 ZWZA z dn. 27 .06.2012 r. i uchwały nr 10 NWZA z dn. 20.11.2012 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych, na podstawie umowy cywilnoprawnej, w drodze transakcji pakietowej poza rynkiem NewConnect, nabył 230 975 akcji Emitenta po cenie 1,52 zł za walor. Akcje nabyte stanowią 3,93 % w kapitale zakładowym Spółki oraz 3,93 % w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta. Transakcja jest realizacją porozumienia o której Emitent informował w raporcie EBI nr 140/2013. Przed ww. nabyciem Emitent posiadał 462 499 akcji własnych, stanowiących 7,86 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 7,86 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Po dokonaniu ww. transakcji Emitent posiada 693 474 akcji własnych, stanowiących 11,79 % w kapitale zakładowym Spółki i głosach. Tym samym w dniu dzisiejszym nastąpiło przekroczenie progu 10% w ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 ppkt 17 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.