International Poland

Dokumenty korporacyjne

Statut UHY ECA S.A.
Regulamin Rady Nadzorczej
Regulamin Zarządu
Regulamin Walnych Zgromadzeń

Ważne dokumenty:

Opinia i raport biegłego rewidenta za rok 2011
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2011 rok
Raport ze stosowania zasad ładu korporacyjnego w Spółce w roku 2011
CSR
CSR


Sprawozdania z przejrzystości:

Zgodnie z wymogami zawartymi w art. 88 Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach, ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, a także wymogami art. 40 Dyrektywy Unii Europejskiej nr 43 w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych przedstawiamy niniejszym roczne sprawozdania z przejrzystości.

UHY ECA S.A.:

UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.:

 

ECA Seredyński i Wspólnicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.: