International Poland

ZNIESIENIE LIMITU NA SKŁADKI ZUS NIEKONSTYTUCYJNE

Zniesienie limitu na składki ZUS niekonstytucyjne – orzekł TK

W dniu 14 listopada 2018 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok (sygn. Kp 1/18), w którym stwierdzono niezgodność nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z art. 7 Konstytucji RP. Oznacza to, że obowiązujący limit składek na ubezpieczenia społeczne pozostanie w mocy.

ZNIESIENIE LIMITU NA SKŁADKI ZUS NIEKONSTYTUCYJNE

Zakwestionowana przez Trybunał nowelizacja zakładała zniesienie górnego limitu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, odpowiadającego trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w roku kalendarzowym, wprowadzając tym samym oskładkowanie ZUS w pełnej wysokości, niezależnie od osiąganych przychodów.

Przedmiotem kontroli Trybunału, na wniosek prezydenta, było ustalenie, czy prace nad ustawą zmieniającą ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych toczyły się zgodnie z Konstytucją RP.

Po rozpoznaniu sprawy Trybunał większością głosów orzekł, że nowelizacja ustawy jest zgodna z art. 2 Konstytucji RP (Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej), lecz jest niezgodna z art. 7 Konstytucji RP (organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa).

Oznacza to, że niekonstytucyjność ustawy nowelizującej nie odnosi się do aspektów merytorycznych i związana jest jedynie z wadliwym trybem jej uchwalenia.

Innymi słowy, nie można wykluczyć, że Sejm uchwali nowelizację ponownie o takim samym brzmieniu, ale tym razem przy zachowaniu właściwego trybu.