International Poland

Zatwierdzenie wyklucza korektę

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy wyklucza jego korektę. Księgowanie niwelujące wykryty istotny błąd ujmuje się w księgach roku, w którym błąd został wykryty.

Anna Ceglarek, Starszy konsultant w Grupie ECA, wskazuje które błędy uznajemy za istotne, jak należy je korygować oraz gdzie należy je ujawnić.

Zatwierdzenie sprawozdania wyklucza jego korektę