International Poland

Jak ująć w ewidencji wypłatę dywidendy w spółce z o.o.

Jak poprawnie ująć w ewidencji wypłatę dywidendy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, której udziałowcami są krajowe osoby fizyczne?

Odpowiedzi udziela w swej publikacji Ewelina Hirsz, Konsultant w Grupie UHY ECA. Autorka przypomina treść art. 191 kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym „Wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników, z uwzględnieniem przepisu art. 195 § 1.”

Upoważnienie do uczestnictwa w podziale zysku za dany rok obrotowy posiadają wszyscy wspólnicy, którzy na dzień powzięcia uchwały o wypłacie dywidendy byli w posiadaniu udziałów. Autorka przypomina o tym, iż zysk podlega podziałowi proporcjonalnie do posiadanych udziałów (jeżeli w umowie nie zapisano inaczej). Wspólnikom uprzywilejowanym natomiast może przysługiwać dodatkowo cześć zysku – z zastrzeżeniem, iż nie może być wyższa niż połowa wartości dywidendy, jaka przypada na udziałowców nieuprzywilejowanych.

Ewelina Hirsz odwołuje się także do treści art. 192 kodeksu spółek handlowych„Kwota przeznaczona do podziału między wspólników nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone do podziału. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, udziały własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub umową spółki powinny być przekazane z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe.”

Autorka podkreśla, iż w spółkach, które podlegają badaniu przez biegłego rewidenta zysk zostaje podzielony po wydaniu pozytywnej opinii z badania sprawozdania finansowego oraz po zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający sprawozdania za dany rok obrotowy oraz odpowiada na pytanie na jakim koncie – do momentu spełnienia powyższego – pozostaje wynik finansowy. Ponadto artykuł zawiera informacje na temat wyliczenia, pobrania i odprowadzenia podatku dochodowego z tytułu wypłaconej dywidendy.

Dywidenda do wypłaty pomniejszona o PIT