International Poland

Wybór firmy audytorskiej po nowelizacji ustaw

Wybór firmy audytorskiej opiera się nie tylko o kryterium cenowe. Spółka musi też zwrócić uwagę na jakość świadczonych usług. Podczas wyboru należy więc rozważyć także doświadczenie firmy audytorskiej, zwłaszcza w zakresie przeprowadzania badań w tej samej branży, czy też w spółkach o podobnej skali działalności. Kryterium wyboru mogą również stanowić oczekiwania wobec audytora ze strony kluczowych interesariuszy sprawozdania finansowego.

Dominik Biel, Manager w Grupie UHY ECA, przypomina w swej publikacji kto dokonuje – oraz w jakiej drodze – wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego. Zgodnie z Ustawą o rachunkowości kierownik jednostki ma obowiązek zawarcia umowy o badanie z firmą audytorską w takim terminie, aby możliwy był udział biegłego rewidenta w inwentaryzacji znaczących składników majątku spółki. Decyzję o tym, które z tych składników są znaczące podejmuje biegły rewident w toku badania i ustalania poziomów istotności.

Autor podkreśla jednocześnie jak duże znaczenie ma ewentualne zagrożenie niezależności biegłego rewidenta i podaje przykłady sytuacji, które jednoznacznie wskazują na złamanie zasady niezależności (art. 69 ust. 6, 7 i 9 ustawy z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym).

Zgodnie z czerwcową nowelizacją Ustawy o rachunkowości pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego jest zawierana z audytorem na okres nie krótszy niż dwa lata, z możliwością przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie okresy (art. 66 ust. 5 uor). Dominik Biel szczegółowo opisuje co należy rozumieć przez pojęcie „pierwszej umowy” i nawiązuje do wyjaśnienia opublikowanego na stronie Ministerstwa Finansów.

Wybór firmy audytorskiej