International Poland

Wartość bilansowa środka trwałego przewyższa cenę jego sprzedaży

W sytuacji gdy wartość bilansowa środka trwałego przewyższa cenę jego sprzedaży to zachodzi przesłanka do utworzenia odpisu aktualizującego ze względu na trwałą utratę wartości tego środka.

Magdalena Krysztofiak, Biegły rewident w Grupie ECA, powołując się na przepisy Ustawy o rachunkowości, wskazuje w swej publikacji m.in. jak należy rozumieć trwałą utratę wartości środka trwałego, kiedy tworzy się odpisy aktualizujące jego wartość oraz jakich księgowań powinna dokonać jednostka.

Wycofanie maszyny z procesu produkcji