International Poland

Uproszczenia przysługujące spółkom podlegającym badaniu

Obowiązek badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta nie wyklucza możliwości stosowania uproszczeń w małych jednostkach.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, która weszła w życie w dniu 23 września 2015 r., został wyodrębniony kolejny rodzaj grup podmiotów, a mianowicie „jednostki małe”. Ustawodawca przewidział dla nich wiele uproszczeń. Ich zakres jest nieco węższy w stosunku do tych, które przewidziano dla jednostek mikro.

Komentarz dotyczący tych zmian wraz z wyjaśnieniami stosowanych uproszczeń znajdziecie Państwo w publikacji Dominika Biela, Managera w UHY ECA Audyt.

Uproszczenia także dla badanych spółek