International Poland

Ujęcie skutków kradzieży w księgach

Kradzież składników majątku spółki pośrednio wiąże się z podstawową działalnością.

Zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 pkt 32 Ustawy o rachunkowości skutki kradzieży mienia stanowią pozostałe koszty operacyjne, a otrzymane z tego tytułu odszkodowanie pozostałe przychody operacyjne.

„Straty poniesione przez spółkę w związku z rabunkiem składników majątku należy ująć w ciężar pozostałych kosztów działalności operacyjnej, a otrzymane odszkodowania zaliczyć do pozostałych przychodów operacyjnych.”

Zagadnienie szczegółowo omawia Marta Gronos, Starszy konsultant w Grupie UHY ECA.
 

Ujęcie skutków kradzieży w księgach zależy od rozstrzygnięcia sprawy