International Poland

Udział audytora w inwentaryzacji

Zgodnie z art.66 ust.5 Ustawy o rachunkowości udział audytora w inwentaryzacji powinien zostać uwzględniony podczas podpisywania umowy o badanie i ocenę sprawozdania finansowego. Umowa ta, dla spółek których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, powinna więc zostać zawarta najpóźniej w IV kwartale danego roku.

Nieobecność audytora może skutkować brakiem wystarczającej wiedzy niezbędnej do wyrażenia opinii na temat poprawności badanego sprawozdania finansowego.

Szerzej temat omawia Anna Ceglarek, Starszy konsultant w Grupie ECA.

 

Czy trzeba zawiadomić biegłego o terminie spisu