International Poland

Składniki majątku przeznaczone na wynajem

W związku ze zmianą profilu spółki składniki majątku wykorzystywane dotychczas w podstawowej działalności i przeznaczone na wynajem muszą zostać zakwalifikowane do kategorii inwestycji.

Wyceny dokonuje się według dotychczasowych zasad bądź też według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej.

Temat szczegółowo omawia Dorota Majewska, Starszy konsultant w Grupie UHY ECA.

Hala na wynajem to nie środek trwały