International Poland

Różnice kursowe i cło a wartość środka trwałego w budowie

Natalia Łukasik, Starszy konsultant w UHY ECA, odpowiada na pytanie o zaliczanie do wartości początkowej środka trwałego kosztu wynikającego z zaciągnięcia kredytu, opłaty cła oraz różnic kursowych przy rozliczeniach z zagranicznym dostawcą.

Wartością początkową środka trwałego jest wartość, jaką posiada on w momencie oddania do użytkowania. Jednostka może pozyskać środki trwałe w drodze ich nabycia bądź też poprzez budowę we własnym zakresie. Autorka wskazuje, iż zgodnie z treścią art.28 ust.8 Ustawy o rachunkowości cena nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego obejmuje koszty za okres budowy, ulepszenia, montażu bądź też przystosowania go do użytkowania. Zalicza się tu także niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy czy też koszt obsługi zaciągniętych zobowiązań – również różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.

Natalia Łukasik wskazuje i opisuje 3 kategorie, do jakich można zaliczyć koszty, jakie składają się na wartość początkową środka trwałego w budowie. Są nimi:

  1. koszty bezpośrednio związane z budową i przystosowaniem
  2. koszty pośrednie budowy
  3. koszty zaciągniętych zobowiązań

 

Natalia Łukasik – „Różnice kursowe i cło wpływają na wartość środka trwałego w budowie”