International Poland

Rezerwy na naprawy gwarancyjne

Kiedy spółka jest zobowiązana tworzyć rezerwy na naprawy gwarancyjne?

Ewelina Hirsz, Starszy konsultant w Grupie UHY ECA, wskazuje w swym artykule, iż bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, które są tworzone na naprawy gwarancyjne, wykazuje są w bilansie jako rezerwy na zobowiązania.

Zgodnie z treścią art. 35d rezerwy na przyszłe zobowiązania tworzy się na:
1) pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego;
2) przyszłe zobowiązania spowodowane restrukturyzacją, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jednostka jest zobowiązana do jej przeprowadzenia lub zawarto w tej sprawie wiążące umowy, a plany restrukturyzacji pozwalają w sposób wiarygodny oszacować wartość tych przyszłych zobowiązań.

Autorka podkreśla, że „przy tworzeniu rezerw należy brać pod uwagę zapisy Krajowego Standardu Rachunkowości nr 6 Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe” oraz wyjaśnia jakie dwa warunki muszą być obligatoryjnie spełnione, aby spółka mogła tworzyć rezerwy na naprawy gwarancyjne.

Rezerwy na naprawy gwarancyjne