International Poland

Raport „Rynek audytu w Polsce”

Bank Światowy opracował raport „Rynek audytu w Polsce: kluczowe dane statystyczne i postrzeganie rynku”. Materiał powstał dzięki współpracy z polskim Ministerstwem Finansów, Krajową Izbą Biegłych Rewidentów oraz Komisją Nadzoru Audytowego – w ramach Programu Pomocy Technicznej w Zakresie Sprawozdawczości Finansowej (FRTAP) finansowanego przez Szwajcarię.

Raport stanowi kompleksową analizę ilościową i jakościową rynku audytowego w Polsce. Opracowanie zawiera szereg informacji, w tym m.in. o szacowanej liczbie firm, które podlegają obowiązkowi audytu, liczbie i rodzaju rewidentów i firm audytorskich, czołowych firm audytorskich oraz rewidentów największych spółek notowanych na GPW w Warszawie.

Dane ilościowe zawarte w raporcie pochodzą z wielu źródeł. Wśród nich można wymienić: informacje KNA i KNF, dokumenty KIBR, sprawozdania giełdowe, informacje od biegłych rewidentów czy też publikacje prasowe. Dane jakościowe natomiast zostały zebrane w trakcie rozmów oraz przeprowadzania ankiet wśród kluczowych interesariuszy audytu w Polsce.

Analiza obejmuje swym zakresem cały rynek badań ustawowych – czyli wszystkie podmioty oraz rewidentów podmiotów podlegających wymogowi badania sprawozdań finansowych.

Opracowanie ma być swoistą pomocą dla twórców polityki, organów nadzoru oraz innych interesariuszy regulacji rynku ustawowych badań sprawozdań finansowych. Raport zawiera bowiem dane dotyczące kluczowych decyzji regulacyjnych, w tym audytu JZP, roli komitetów audytu, nadzoru nad audytem czy tez kształcenia rewidentów.

 

Raport_Rynek audytu w Polsce_2016