International Poland

Prowadzenie ewidencji środków trwałych

Prowadzenie ewidencji środków trwałych to obowiązek wynikający z przepisów podatkowych.

Marta Putek, Starszy konsultant w Grupie UHY ECA, wskazuje iż pierwszej kolejności należy dokonać klasyfikacji składników majątku do grupy środków trwałych.  Zgodnie z art. 3 pkt 17 Ustawy o Rachunkowości: „za środki trwałe uznaje się te aktywa, które są kompletne, zdatne do użytkowania, będą wykorzystywane na potrzeby działalności jednostki oraz okres ich ekonomicznej użyteczności jest dłuższy niż jeden rok„. Dalej jednostka samodzielnie ustala jaką stawkę amortyzacji przyjmie dla danych środków trwałych lub ich grup oraz wskazuje metodę amortyzacji.

Autorka odpowiada również na takie pytania jak:

    • Czy metodę amortyzacji należy stosować do pełnego umorzenia?
    • Czy stawkę amortyzacji można zmienić w trakcie korzystania ze środka trwałego?

Dla środków trwałych prowadzi się konta ksiąg pomocniczych

linkedin uhy ecafacebook uhy eca