International Poland

Pożyczka zaciągnięta w walucie

Pożyczka zaciągnięta w walucie – ujmowanie w księgach rachunkowych

Anna Sikorska, Starszy konsultant w Grupie UHY ECA, w swej publikacji odpowiada na pytanie o prezentację pożyczki udzielonej w walucie obcej.

Autorka wskazuje, iż wszystkie operacje wyrażone w innej walucie niż waluta krajowa, ujmuje się w księgach na dzień ich przeprowadzenia po kursie faktycznie zastosowanym w danym dniu lub średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego.

Treść art. 28 ust. 1 pkt 8 ustawy o rachunkowości jednoznacznie wskazuje, iż na dzień bilansowy pożyczki wykazuje się w kwocie wymagającej zapłaty, a więc wraz z naliczonymi na dzień bilansowy. Odsetki zwiększają na dzień bilansowy wartość zobowiązania z tytułu zaciągniętej pożyczki.

Anna Sikorska szczegółowo przedstawia, w jaki sposób ujmować w księgach rachunkowych różnice kursowe z wyceny bilansowej – w zależności od celu, w jakim zaciągnięto pożyczkę, a także odpowiada na pytanie kiedy i jak spółka może wyceniać rozchód waluty.

W jaki sposób ująć w księgach pożyczkę zaciągniętą w walucie

 

Pożyczka zaciągnięta w walucie