International Poland

Objęcie udziałów w zamian za aport

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 24 i 26 oraz art. 35 ust. 1 Ustawy o rachunkowości udziały objęte przez jednostkę w innej spółce kapitałowej są składnikiem majątku zaliczanym generalnie do długoterminowych aktywów finansowych. Ujmuje się je w księgach rachunkowych na dzień ich objęcia według ceny nabycia albo ceny zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji nie są istotne.

Przy wycenie udziałów w innych jednostkach należy również uwzględnić art. 28 ust. 1 pkt 3 Ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje (z wyjątkiem nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczonych do inwestycji) zaliczone do aktywów trwałych wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej albo skorygowanej ceny nabycia – jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności.

Jaki ciężar spoczywa na spółce kapitałowej z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego oraz jak ująć w księgach wniesienie aportu i jego otrzymanie?

Zachęcamy do lektury publikacji Anny Kaczmarek, Managera w Grupie ECA.

Jak ująć w księgach rachunkowych objęcie udziałów w zamian za aport?