International Poland

Nieruchomość inwestycyjna metody wyceny

Nieruchomość inwestycyjna może być wyceniana tak jak środki trwałe bądź też według wartości godziwej. Wyboru jednej spośród dwóch metod dokonuje kierownik danej jednostki – co skutkuje odpowiednimi zapisami w polityce (zasadach) rachunkowości.

Szczegółowych wyjaśnień na temat sposobu ujęcia w księgach, adekwatnych przepisów w Ustawie o rachunkowości oraz możliwości zmiany stosowanej metody wyceny udziela Anna Ceglarek, Starszy konsultant w Grupie ECA.

 

Budynek jako inwestycja