International Poland

Nabycie udziałów w spółce zależnej

Maciej Chwalisz, Starszy konsultant w Grupie UHY ECA, wskazuje w swej publikacji, iż „nabycie udziałów w spółce zależnej za cenę wyższą niż wartość godziwa aktywów netto wymaga rozpoznania wartości firmy w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.”

Obowiązujące przepisy obligują podmiot obejmujący kontrolę do ustalenia wartości firmy na dzień jej objęcia. Prawidłowo ustalona jej wartość podlega amortyzacji przez okres jej ekonomicznej użyteczności. W sytuacji, gdy nie jest możliwe wiarygodne oszacowanie tego okresu, to dokonywanie odpisów amortyzacyjnych wartości firmy nie może trwać dłużej niż 5 lat.

Autor odpowiada na pytanie do jakiej wysokości odpisuje się ujemną wartość firmy w pozostałe przychody operacyjne oraz w którym okresie sprawozdawczym następuje ten odpis.  Ponadto przywołuje następujące zależności przy ustalaniu wartości firmy lub ujemnej wartości firmy:

    • cena nabycia > wartość godziwa przejętych aktywów netto → wartość firmy
    • cena nabycia < wartość godziwa przejętych aktywów netto → ujemna wartość firmy

 

Jednocześnie należy zastanowić się czy powstała wartość firmy spełnia definicję aktywów. Artykuł 3 ust. 1 pkt 12 Ustawy o rachunkowości jednoznacznie wskazuje, iż są to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Tutaj Maciej Chwalisz przywołuje dodatkowo treść art. 28 ust. 1 pkt 1 i art. 28 ust. 7 tejże Ustawy, a także zapisy Krajowego Standardu Rachunkowości nr 4 „Utrata wartości aktywów”.

Nabycie udziałów w spółce zależnej