International Poland

Nabycie i umorzenie akcji własnych

W jaki sposób ująć nabycie i umorzenie akcji własnych?

„Przed nowelizacją ustawy o rachunkowości akcje własne były prezentowane w wartości ujemnej w kapitałach własnych jednostki. Zgodnie z zmienionym załącznikiem nr 1 do tego aktu obecnie wykazuje się je po stronie aktywów.”

Dominik Biel – Manager w Grupie UHY ECA – przywołując art. 362 kodeksu spółek handlowych wskazuje, iż istnieją wyjątki od zakazu nabywania akcji własnych oraz przedstawia schematy ewidencji.

Nabycie i umorzenie akcji własnych