International Poland

Małe jednostki a uproszczenia dotyczące leasingu

Tak zwane małe jednostki mają prawo stosować uproszczenia dotyczące umów leasingu.

Do grupy tej zaliczamy jednostki, które w poprzednim roku obrotowym nie przekroczyły co najmniej dwóch z poniższych kryteriów:

  1. suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego – 17 mln zł;
  2.  przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy – 34 mln zł;
  3. średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty – 50 osób.

Zgodnie z treścią art. 3 ust. 6 Ustawy o Rachunkowości jednostki te mogą stosować zasady klasyfikacji umów leasingowych wskazane w przepisach podatkowych. Natomiast decyzję o tym, czy dana jednostka będzie stosować uproszczenia, podejmuje organ zatwierdzający jednostki z uwzględnieniem art. 4 ust. 4 ww. Ustawy, czyli wpływu zastosowanego uproszczenia na dane prezentowane w sprawozdaniu finansowym.

 

W swej publikacji Anna Ławniczak, Biegły rewident w Grupie UHY ECA, szczegółowo odpowiada na pytanie jak należy ująć w ewidencji przyjęte uproszczenie, nawiązując jednocześnie do przepisów Ustawy o PIT i CIT.

Jak ująć w księgach przyjęcie uproszczenia dotyczącego leasingu

 

 Audyt sprawozdań finansowych usługi rewizji uhy eca

linkedin uhy ecafacebook uhy eca