International Poland

Kto jest uprawniony do wyboru biegłego rewidenta

Kto jest uprawniony do wyboru biegłego rewidenta zgodnie z przepisami Ustawy o Rachunkowości?

Czy decyzja kierownika jednostki o tym, kto przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego jest ważna z mocy prawa?

Szczegółowych odpowiedzi udziela w swej publikacji Dominik Biel, Manager w Grupie UHY ECA, przywołując m.in. treść art. 66 ust. 4 oraz art. 4 ust. 5 Ustawy o Rachunkowości. 

Wybór biegłego rewidenta, z pozoru prosty, może powodować wiele wątpliwości. Najwięcej z nich dotyczy jednostek, które po raz pierwszy dokonują takiego wyboru. Wątpliwości mogą być związane z niezależnością osób wybierających biegłego rewidenta, terminem badania czy też częstotliwością rotacji podmiotu przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego.

Kto wybiera biegłego, gdy prezes zarządu jest jedynym udziałowcem

linkedin uhy ecafacebook uhy eca