International Poland

Jak amortyzować wartość firmy

„Rożnica pomiędzy ceną nabycia spółki a niższą od niej wartością godziwą przejętych aktywów netto podlega amortyzacji. Po zmianie przepisów o rachunkowości na rozliczanie odpisów wpływa przyjęty czas jej ekonomicznej użyteczności”.

Dominik Biel, Manager w UHY ECA Group – odwołując się m.in. do art. 44 b Ustawy o rachunkowości i nowych przepisów, jakie weszły w życie z dniem 23 września 2015 r. – wyjaśnia jak należy wycenić wartość firmy na dzień bilansowy oraz jaką stawkę amortyzacji zastosować. 

Decyduje okres czerpania korzyści z wartości firmy