International Poland

Inwestycja przeznaczona na sprzedaż

Inwestycja przeznaczona na sprzedaż – prezentacja w księgach

Dominik Biel, Manager w Grupie UHY ECA, w swej publikacji odpowiada na pytanie, w jaki sposób należy zaprezentować w sprawozdaniu finansowym nieruchomość inwestycyjną. 

Autor odsyła do postanowień Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 5 „Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana” (MSSF 5). Wskazuje on jednoznacznie, iż taką nieruchomość należy wykazać w pozycji „Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży”. W sytuacji, gdy taka pozycja wystąpi należy ująć ją w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako odrębną pozycję.

Dominik Biel, nawiązując do treści § 6 MSSF 5, podkreśla iż „jednostka klasyfikuje aktywa trwałe jako przeznaczone do sprzedaży w momencie, gdy wartość bilansowa tych aktywów zostanie odzyskana przede wszystkim w drodze transakcji sprzedaży, a nie poprzez dalsze wykorzystanie.”

 

Jak prezentować inwestycję przeznaczoną na sprzedaż

 

Inwestycja przeznaczona na sprzedaż - prezentacja w księgach