International Poland

Inwentaryzacja do 15 stycznia

 

Inwentaryzacja powinna się zakończyć do 15 stycznia

Termin inwentaryzacji jest zachowany jeśli spis rozpocznie się nie wcześniej niż trzy miesiące przed zakończeniem roku obrotowego i zakończy się do dnia 15 stycznia kolejnego roku.

Sprawozdanie finansowe spółki jest wiarygodne tylko w sytuacji, gdy dane wynikające z ksiąg podlegają weryfikacji ze stanem rzeczywistym. Zgodnie z zapisami Ustawy o Rachunkowości wszystkie jednostki są zobowiązane do rzetelnego i bezbłędnego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Księgi te muszą stanowić obraz faktycznych wydarzeń w spółce.

Zgodnie z treścią art.4 ust.3 pkt3 UoR „Rachunkowość jednostki obejmuje (...) okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów”. Natomiast rozdział 3 UoR ściśle wskazuje terminy i metody inwentaryzacji oraz częstotliwość jej przeprowadzania.

Anna Ceglarek, Starszy konsultant w Grupie UHY ECA, szczegółowo opisuje kolejne kroki niezbędne do właściwego przygotowania się do spisu – począwszy od zarządzenia kierownika o przeprowadzeniu inwentaryzacji aż do szkolenia członków zespołu spisowego.

Termin zakończenia inwentaryzacji mija 15 stycznia

 

Audyt sprawozdań finansowych usługi rewizji uhy eca

linkedin uhy ecafacebook uhy eca