International Poland

Błąd ujawniony w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym

 

Jak należy poprawić błąd ujawniony w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym?

Sprawozdanie finansowe, które zostało już zatwierdzone nie podlega modyfikacjom. Wykryte nieprawidłowości – powodujące istotnie zniekształcenie danych – wykazuje się w bieżącym okresie jako zysk/stratę z lat ubiegłych. Krajowe Standardy Rachunkowości podają, iż błąd popełniony w poprzednich latach obrotowych to nieprawidłowości bądź też pominięcia jakie stwierdzono w sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy lub wcześniejsze lata, które pociągają za sobą  istotne zniekształcenia danych sprawozdawczych w zatwierdzonych sprawozdaniach za lata poprzednie.

Hanna Staroń, Starszy konsultant w Grupie UHY ECA, wskazuje iż sposób w jaki ujmuje się korektę błędu ujawnionego zależy od zidentyfikowania czy zauważony błąd jest istotny oraz podaje jak należy tę istotność rozumieć i określać.

Jak poprawić błąd ujawniony w sprawozdaniu za 2015 r.

 

Audyt sprawozdań finansowych usługi rewizji uhy eca

 

linkedin uhy ecafacebook uhy eca