International Poland

UHY ECA podejmuje współpracę z Artifex Mundi S.A.

UHY ECA podejmuje współpracę z Artifex Mundi S.A. w zakresie usług rewizji finansowej

UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. przeprowadzi:

  • przegląd jednostkowego śródrocznego sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z MSR/MSSF za półrocze kończące się dnia 30 czerwca 2018 r.;
  • przegląd skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z MSR/MSSF za półrocze kończące się dnia 30 czerwca 2018 r.;
  • badanie ustawowe jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzone zgodnie z MSR/MSSF za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2018 r. oraz
  • badanie ustawowe skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z MSR/MSSF za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2018 r.

 

Artifex Mundi S.A. to podmiot z rynku kapitałowego, notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz jeden z największych na świecie wydawców i producentów gier. Pozyskanie tego klienta na usługi rewizji finansowej stanowi realizację założeń polityki rozwoju Grupy UHY ECA.

UHY ECA Audyt audytorem Artifex Mundi S.A.