International Poland

Jak amortyzować po modernizacji

Jak należy amortyzować środek trwały po zakończonej modernizacji?

Zgodnie z art.31 ust.1 Ustawy o Rachunkowości ulepszenie składników majątku polega na rozbudowie, przebudowie, modernizacji bądź rekonstrukcji. Po zakończeniu ulepszenia wartość użytkowa środka trwałego jest wyższa niż w momencie przyjęcia do użytkowania. Wartość początkową składników majątku należy zatem powiększyć o wartość nakładów poniesionych podczas ulepszenia.

W zależności od tego czy dany składnik majątku posiadał na dzień zakończenia ulepszenia wartość księgową oraz jaką stosowanej metody amortyzacji stosuje się inne metody oraz czas rozpoczęcia naliczania amortyzacji.

Czy ulepszony środek trwały należy amortyzować taką samą metodą amortyzacji jak przed ulepszeniem?

Od kiedy należy dokonywać odpisów amortyzacyjnych od zwiększonej wartości środka trwałego?

Szczegółowej odpowiedzi na te pytania udziela Anna Ławniczak, Biegły rewident w Grupie UHY ECA.

 

Jak amortyzować zmodernizowany środek trwały

Audyt sprawozdań finansowych usługi rewizji uhy eca

 

linkedin uhy ecafacebook uhy eca